عالم

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند که عالم یا فقیه شد و بیننده جاهل بود ، دلیل است بر زبان مردم افتد به بدی . اگر عالم بود ، علم او زیاده گردد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که مردم را علم می گفت و بیننده عالم نبود ، به حیله مردم آن دیار را مسخر خود گرداند . اگر بیننده عالم بود ، جاه و بزرگی یابد ، اگر بیننده به واسطه علم از مردم عطا بستد ، دلیل است از مردم رشوه ستاند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
اگر بیننده این خواب ها عالم بود ، بر چهار وجه بود .
اول : بزرگی وبزرگواری .
دوم : عزت واحترام .
سوم : قبول مردم ( مقبول ومورد توجه مردم قرار گرفتن ) .
چهارم : ولایت وفرمانروایی یافتن .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب آفتابه
تعبیر خواب آفتابه

آفتابه یا آبدستان وسیله ای ست که با  آن دست و صورت خویش را می شویند. ابن سیرین می گوید: آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که […]

تدفین

هانس کورت می‌گوید : اگر خواب ببینید که در مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکانتان شرکت می‌کنید ، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دچار گرفتاری […]

هیاهو

لیلا برایت می‌گوید : شنیدن صدای هیاهو در خواب ، بیانگر درگیری و دعوا است . به این مطلب رای دهید

بط

محمد بن سیرین گوید : بط در خواب دیدن مال و نعمت است که بدو رسد ، به قدر آن که دیده بود ، خاصه که درخانه و ملک خود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments