عالم

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند که عالم یا فقیه شد و بیننده جاهل بود ، دلیل است بر زبان مردم افتد به بدی . اگر عالم بود ، علم او زیاده گردد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که مردم را علم می گفت و بیننده عالم نبود ، به حیله مردم آن دیار را مسخر خود گرداند . اگر بیننده عالم بود ، جاه و بزرگی یابد ، اگر بیننده به واسطه علم از مردم عطا بستد ، دلیل است از مردم رشوه ستاند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
اگر بیننده این خواب ها عالم بود ، بر چهار وجه بود .
اول : بزرگی وبزرگواری .
دوم : عزت واحترام .
سوم : قبول مردم ( مقبول ومورد توجه مردم قرار گرفتن ) .
چهارم : ولایت وفرمانروایی یافتن .

تعبیر خواب پیشنهادی

سل

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید به بیماری سل مبتلا شده اید ، علامت آن است که در محاصرة خطری قرار می گیرید . دوستان خود را حفظ کنید […]

تعبیر خواب کتاب
تعبیر خواب کتاب

تعبیر خواب کتاب ابن سیرین اگر کسی در خواب بیند کتابی می خواند ، دلیل که راه دین گزیند و کارهای بسته بر وی گشاده شود اگر بیند کتاب اخبار […]

تظاهرات

لیلا برایت می‌گوید : دیدن تظاهرات در خواب ، نشان‌دهنده‌ی آن است که وضعیت نامساعدی در پیش رو دارید . اگر خودتان در تظاهرات حضور داشته باشید ، به معنای […]

بستان افروز

محمد بن سیرین گوید : بستان افروز در خواب دیدن ، شادی است ، لکن بدین بد است . اگر بیند که بستان افروز فرا گرفت یا کسی بدو داد […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of