تعبیر خواب پیشنهادی

لاستیک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لاستیک غیر از ( تایر ) اتومبیل است . البته تایر را هم از لاستیک درست می کنند اما لاستیک در اینجا به معنی جنس […]

خانی

محمدبن سیرین گوید : خانی دیدن ، غم و اندوه است ، زیرا که در خانی از بلا به زیر فرو شدن است چون بیند در خواب که درجائی فرو […]

رشته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رشته ، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت . رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر […]

درخت آلو

دلیل بود بر مردی طبیب که نفعش به هر کس می رسد و درخت آلوی زرد ، دلیل بود بر بیماری .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x