تعبیر خواب پیشنهادی

تعبيرخواب صف نماز جماعت
تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت: اگر خواب ببینی در صف نماز جماعت ایستاده ای ۵ تعبیر دارد اولی رضایت یا شادی های مختلفی که در چند روز آینده آن ها را حس […]

مناره

دیدن مناره در خواب ، دلیل بر مردی بود که مردم را به راه راست خواند . اگر دید مناره بنا کرد ، دلیل که کاری کند که جماعتی را […]

هما

فرشته نیک‌بختی محمدبن سیرین گوید : هما در خواب عز و دولت است . ابراهیم کرمانی گوید : پادشاه بود یا مرد بزرگ خیراندیش . به این مطلب رای دهید

حصبه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به بیماری حصبه مبتلا شده اید ، نشانة آن است که باید نسبت به دشمنان خود هشیار باشید و از سلامتی خود […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments