ابن سیرین گوید :
اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فائده برند اگر این خواب را توانگر بیند دلیل است که مردم را از مال او فائده رسد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن عطر به خواب بر نه و جه است .
اول : ثنای نیکو ( مدح وثنا ) .
دوم : سخن خوش شنیدن .
سوم : علم سود بخش و نافع .
چهارم : طبع نیکو ( طبع وقریحه خوب ) .
پنجم : مجلس علم .
ششم : مردی کریم وبزرگوار .
هفتم : سخنی با فرهنگ ( گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ ) .
هشتم : دین پاک .
نهم : خبری خوش از دوستی شنیدن .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب . حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد . عطر از جمله بو های خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد . اگردر خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده اید خواب شما می گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می آید که می توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید . اگر کسی شیشه ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می دهد و شانسی به شما می بخشد و اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان می دهید . حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر . این خواب می گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می شود . اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می شناختید آشنائی به شما خدمتی انجام می دهد . اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده اید خواب تان می گوید کاری می کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می ستایند . روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالبا به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می شوند
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است .
۲ـ اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید ، نشانة آن است که می کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می یابید .
۳ـ اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می شوید ، علامت آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد .
۴ـ اگر خواب ببینید در شیشة عطر را می بندید ، نشانة آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد .
۵ـ شکستن شیشة عطر در خواب ، نشانة آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته های شما به شکل مصیبت باری پایان می یابد .
۶ـ اگر خواب ببینید عطر درست می کنید ، نشانة آن است که دوستانی دلخواه خواهید داشت . و کارها به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد .
۷ـ اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می کند ، علامت آن است که با حوادثی نشاط آور روبرو خواهد
شد . اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می دهد ، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد .

تعبیر خواب پیشنهادی

تره

محمدبن سیرین گوید : از تره ها آن چه به طعم تلخ و ناخوش بود ، دلیل بر مضرت کند . منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تره از سبزیهای خوردنی است اما از انواع خوب آن نیست زیرا در خواب های ما به بدی و بد دهنی و پرخاشجویی و لئامت طبع تعبیر می شود […]

درخت نارنج

دلیل کند بر مردی گران طبع بیمارگونه و زردوزی .

تعبیر خواب پول
تعبیر خواب پول

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب پول خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است . در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان […]

سوره القارعه

اگر بیند سوره القارعه می خواند ، دلیل که ترازوی اعمال او از کردار نیک گران گردد . ابراهیم کرمانی گوید : درکار خویش متحیر شود و عاقبت به صلاح بازآید . حضرت امام جعفر صادق فرماید : مردمان او گرامی دارند .

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of