تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر ابن سیرین

اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فایده برند اگر این خواب را توانگر بیند دلیل است که مردم را از مال او فائده رسد.

تعبیر خواب عطر حضرت امام جعفر صادق

دیدن عطر به خواب بر نه و جه است .
اول : ثنای نیکو ( مدح وثنا ) .
دوم : سخن خوش شنیدن .
سوم : علم سود بخش و نافع .
چهارم : طبع نیکو ( طبع وقریحه خوب ) .
پنجم : مجلس علم .
ششم : مردی کریم وبزرگوار .
هفتم : سخنی با فرهنگ ( گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ ) .
هشتم : دین پاک .
نهم : خبری خوش از دوستی شنیدن .

تعبیر خواب عطر منوچهر مطیعی تهرانی

عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب . حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد . عطر از جمله بو های خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد . اگردر خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده اید خواب شما می گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می آید که می توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید . اگر کسی شیشه ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می دهد و شانسی به شما می بخشد و اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان می دهید .

اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر . این خواب می گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می شود . اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می شناختید آشنائی به شما خدمتی انجام می دهد . اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده اید خواب تان می گوید کاری می کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می ستایند . روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالبا به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می شوند.

تعبیر خواب عطر آنلی بیتون

۱ـ بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است .
۲ـ اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید ،یعنی می کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می یابید.
۳ـ اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می شوید ، علامت آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد.
۴ـ اگر خواب ببینید در شیشة عطر را می بندید، چیز باارزشی را از دست خواهید داد .
۵ـ شکستن شیشه عطر در خواب ، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته های شما به شکل مصیبت باری پایان می یابد.
۶ـ اگر خواب ببینید عطر درست می کنید ، نشانه آن است که دوستانی دلخواه خواهید داشت . و کارها به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد.
۷ـ اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می کند، علامت آن است که با حوادثی نشاط آور روبرو خواهد شد
اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می دهد، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب عقاب
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

طنز وشوخی

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در گفتگوی خود با دیگران از زبان طنز استفاده می کنید ، نشانة آن است که با رفتاری نشاط آور و حرفهای […]

چماق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چماق یا چوبدست کلفت . از آن نوع که در نزاع ها یا راندن حیوانات مزرعه به کار می برند در خواب های ما معرف […]

نبرد

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببنیید در نبردی شرکت دارید ، علامت آن است که به همکاران خود برخوردی نامطلوب خواهید داشت و خطر دادخواهی در دادگاه شما را […]

تعبیر خواب عسل
تعبیر خواب عسل

تعبیر خواب عسل ابراهیم کرمانی عسل در خواب ، غنیمت بود از مال ها و نیکی بود از کردارها ، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of