تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب

تعبیر خواب عقاب از حضرت دانیال

تعبیر خواب عقاب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود ، چنانکه همه کس از او بترسد . اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود ، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود . اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد ، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.

تعبیر خواب عقاب از ابن سیرین

اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد ، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید . اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند ، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود . اگر بیند عقاب وی را بگرفت ، دلیل که در پناه پادشاه شود . اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد ، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد . اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند ، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.

تعبیر خواب عقاب از ابراهیم کرمانی

اگر بیند که از عقاب شکار همی گرفت ، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید . اگر بیند عقاب وی را به منقار یا به چنگال بزد ، دلیل که او را از پادشاه جنگ و خصومت بود . اگر بیند عقاب بخورد یا پر او را بکند ، دلیل که به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد . اگر بیند که عقاب بر سر و روی وی نشسته بود ، دلیل که وی را پسری آید و پادشاه شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید : عقاب در خواب دو وجه است . اول : پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار . دوم : عالم بی دیانت و حیلتی بود . و بعضی گفته اند : اگر کسی بیند عقاب داشت ، دلیل که عمر او دراز بود.

 

تعبیر خواب عقاب لوک اویتنهاو

عقاب
درحال پرواز : آرزوهای شما بر آورده خواهند شد
شلیک کردن به آن : از دست دادن چیزی
در یک قفس مشکلات خانوادگی

آنلی بیتون  درباره تعبیر خواب عقاب

۱ـ اگر خواب ببینید عقابی بالای سر شما پرواز می کند ، نشانه آن است که برای رسیدن به آرزوهای بزرگ خود به سختی می کوشید و عاقبت به آرزوهای خود دست می یابید .
۲ـ اگر خواب ببینید عقابی بر قله کوهی دوردست فرود می آید ، علامت آن است که به بالاترین مقام ممکن در کشور دست خواهید یافت .
۳ـ دیدن جوجه های عقاب در آشیانه ، علامت معاشرت با مردمی والامقام و همچنین کسب ثروت و استفاده از سخنهای عاقلانه دوستان خود است .
۴ـ اگر خواب ببینید عقابی شکار کرده اید ، دلالت بر آن دارد که به بزرگترین آرزوهای خود خواهید رسید و بر دشمنان خود فاتح خواهید شد و ثروت بی کرانی بدست می آورید .
۵ـ اگر خواب ببینید گوشت عقاب می خورید ،نشانه داشتن اراده ای قوی است که تا دم مرگ هم وجود شما را ترک نمی کند . شما به زودی صاحب ثروتی کلان خواهید شد .
۶ـ دیدن عقاب مرده در خواب ، نشانه آن است که به زودی مقام وثروتی که دارید از چنگتان در می آورند .
۷ـ اگر خواب ببینید به پشت عقابی سوار شده اید ، نشانه آن است که برای کسب دانش و ثروت طی مسافرتی طولانی به سرزمینی ناشناخته می روید و به هدف خود دست می یابید.

مطلب پیشنهادی  تعبیرخواب ببر
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

خواب ترسیدن
تعبیر خواب ترسیدن

تعبیر خواب ترسیدن ابن سیرین ترسیدن در خواب، ایمنی است و هر که در خواب دید می ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست ، دلیل که مکروهی […]

گاز گرفتن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب بیند که یکی او را به قهر گاز گرفت ، دلیل که به قدر گاز گرفتن زیانی به وی رسد . اگربیند خری […]

جوزبویا

محمدبن سیرین گوید : دیدن جوزبویا به خواب ، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت . اگر در خواب بیند که جوزبویا خورد ، دلیل که علم […]

طهارت

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن طهارت کردن از غم بیرون آید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments