تعبیر خواب عقرب

تعبیر خواب عقرب

معبران بزرگ خواب عقرب یا کژدم را دشمن ضعیف تعبیر کرده‌اند.

 تعبیر خواب ابن سیرین

ابن سیرین  در ارتباط با تعبیر خواب عقرب می‌گوید: اگر ببینی عقرب  یا همان کژدم تو را نیش‌زده است، یـعـنـی دشمن به تو سخن سخت و تلخی می‌زند که در اثر آن دچار غم و اندوه می‌شوی.

اگر ببینی عقرب داری و مردم را نیش می‌زند، یـعـنـی از مردم بدگویی می‌کنی.

ابن سیرین: اگر ببینید از آستانه خانه شما مار و عقرب افتاده است، یـعـنـی شخصی بزرگ باعث غم و اندوهتان می‌شود.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر عقرب در خواب می‌گوید: اگر ببینی از آسمان عقرب سیاه و عقرب زرد می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد.

اگر ببینی از پیشانی تو عقرب بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.

اگر ببینی از آلت مردی عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.

تعبیر خواب عقرب

امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است .
اول : دشمن .
دوم : حسود .
سوم : سخن چین .
یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن کژدم دشمن مکاره بود
دیدن کژدم دشمن بود
آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن عقرب در خواب ، نشانة آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب گرگ

تعبیر خواب عقرب سیاه

تعبیر دیدن عقرب سیاه در خواب اشاره به بدبختی و تیره روزی دارد.  به این معنی که شما تقریبا قادر به انجام هر کاری نیستید، و بهترین کار این است که وقت خود را صرف عقب نشینی کنید. طول این دوره به اعمال شما بستگی دارد. اگر  درست تصمیم بگیرید به نظر نمیرسد این بدبختی خیلی طولانی شود.

تعبیر عقرب در خواب در صورتی که وارد مقعد شده است، یـعـنـی فرد  دچار آسیب و ضرر و زیان خواهد شد.

اگر ببینی  کشتن عقرب به معنی پیروزی بر است.

معبری می‌گوید: اگر ببینی در شلوار تو عقرب وجود دارد، یـعـنـی دشمن با زن تو فساد می‌کند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقرب را با میل و رغبت و به‌راحتی می‌خوری، یـعـنـی دشمن با تو فساد می‌کند.

تعبیر خواب نیش زدن عقرب و عقرب گزیدگی بدین معناست که دشمن شما با سخنی تلخ موجب ناراحتی و اندوهتان می‌شود.

 

تعبیر خواب عقرب زرد

تعبیر خواب عقرب زرد اشاره به دشمنی با سیاست دارد.

تعبیر خواب عقرب زرد

 

تعبیر خواب ماهی را اینجا ببینید.

تعبیر خواب پیشنهادی

آب ریختن

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که در خانه که اندر آن آب ریخته بود داخل شد ، دلیل کند که غمگین و متفکر گردد لوک اویتنهاو می گوید : […]

آمبولانس

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک آمبولانس در حال حمل مریض : تمام خواسته هایتان برآورده خواهند شد . یک آمبولانس خالی : یک دوست را از دست میدهید

خر مهره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : خرمهره بی ارزش است و در خواب نیز نماینده چیزها و کارهای باطل و بیهوده قرار میگیرد . بازی کردن با خر مهره خود فریبی […]

ترمز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : ترمز را در خواب بدون اتومبیل نمی توان دید . چنانچه در خواب ببینیم سوار اتومبیلی هستیم که ترمز آن می گیرد نشان خطر نیست […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments