عقل

اگر درخواب بیند که عقل او به صورت آدمی بود ، چنان که گوید : من عقل توأم ، و بیننده داند که عقل اوست ، دلیل است که او را با پسر پادشاه صحبت افتد و از وی منفعت یابد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر درخواب عقل خود را چنین بیند که گفته شد ، دلیل که توانگر گردد و عز وجاه یابد .
حضرت دانیال گوید :
اگر در خواب عقل و جان خود را به صورت آدمی بیند و به تحقیق داند که ایشانند و ایشان نیز گویند که ما عقل و جان توایم دولت و بخت و اقبال مساعد او گرداند .
جابرمغربی گوید :
دیدن عقل و جان ، دلیل برمادر و پدر باشد . اگر زنده باشند . اگر غایب باشند ، دلیل که ایشان را باز بیند . اگر ایشان مرده باشند ، دلیل که دعا و صدقات او به ایشان رسیده بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن عقل در خواب بر چهار وجه است .
اول : بخت و دولت وکامرانی .
دوم : مادر و پدر .
سوم : پادشاه و فرزند او .
چهارم : مال فراوان .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید انسانی عاقل و هوشمند هستید ، علامت آن است که شجاعانه در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد و زندگانی فارغ و آسوده ای برای خود مهیا خواهید ساخت .
۲ـ اگر خواب ببینید فردی نادان و غیرمعقول هستید ، علامت آن است که استعدادهای شما به هدر خواهد رفت .

تعبیر خواب پیشنهادی

ناتوان

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب احساس ناتوانی کنید ، نشانه‌ی آن است که حادثه‌ی ناگواری پیش رو خواهید داشت . اگر در خواب شخص ناتوانی را ببینید ، […]

مناره

دیدن مناره در خواب ، دلیل بر مردی بود که مردم را به راه راست خواند . اگر دید مناره بنا کرد ، دلیل که کاری کند که جماعتی را […]

تعبیر خواب آبی
تعبیر خواب آبی

درتعبیر خواب آبی آمده است : لباسهایی به رنگ آبی میخرید : انرژی شما خارق العاده است . تعبیر خواب آبی روشن : شادی بزرگی نصیب فرزندانتان خواهد شد . […]

هتل

لوک اویتنهاو می گوید : هتل : سفر آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید ، علامت آن است که در زندگی ثروتمند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x