عقل

اگر درخواب بیند که عقل او به صورت آدمی بود ، چنان که گوید : من عقل توأم ، و بیننده داند که عقل اوست ، دلیل است که او را با پسر پادشاه صحبت افتد و از وی منفعت یابد .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر درخواب عقل خود را چنین بیند که گفته شد ، دلیل که توانگر گردد و عز وجاه یابد .
حضرت دانیال گوید :
اگر در خواب عقل و جان خود را به صورت آدمی بیند و به تحقیق داند که ایشانند و ایشان نیز گویند که ما عقل و جان توایم دولت و بخت و اقبال مساعد او گرداند .
جابرمغربی گوید :
دیدن عقل و جان ، دلیل برمادر و پدر باشد . اگر زنده باشند . اگر غایب باشند ، دلیل که ایشان را باز بیند . اگر ایشان مرده باشند ، دلیل که دعا و صدقات او به ایشان رسیده بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن عقل در خواب بر چهار وجه است .
اول : بخت و دولت وکامرانی .
دوم : مادر و پدر .
سوم : پادشاه و فرزند او .
چهارم : مال فراوان .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید انسانی عاقل و هوشمند هستید ، علامت آن است که شجاعانه در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد و زندگانی فارغ و آسوده ای برای خود مهیا خواهید ساخت .
۲ـ اگر خواب ببینید فردی نادان و غیرمعقول هستید ، علامت آن است که استعدادهای شما به هدر خواهد رفت .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الانبیاء

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره انبیا می خواند ، دلیل که حق تعالی او را علم و سیرت بخشد . ابراهیم کرمانی گوید : اقبال دو جهانی یابد […]

کشتی گرفتن

محمدبن سیرین گوید : اگر دید که با کسی کشتی گرفت و او بینداخت ، دلیل که حالش نیکو شود . اگر هر دو قائم بودند ، دلیل که بر […]

گلدان

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن گلدان در خواب ، علامت آن است که در برخی از امور زندگی توفیق می یابید و در برخی از امور دیگر شکست می […]

چرتکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بیننده خواب کاسب و بازاری باشد و چرتکه در خواب ببیند نشان دهنده این است که از وضع کسب و کار خود نگران است […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments