علایم راهنمائی و رانندگی

مولف گوید :
علائم راهنمائی ورانندگی به منزله کسانی هستند که در زندگی اقدام به نصیحت و راهنمائی می کنند
دیدن تابلوی راهنمائی زرد رنگ به منزله خطری است که انسان را در آنجا تهدید می کند
تابلوهای ناخوانا نشانه راهنمایان نا آگاه می باشد

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

ابر

حضرت دانیال گوید : ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود . اول : ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده ، و […]

رود

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانة آن است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرحهای پنهانی دشمنان . ۲ـ […]

عطاری کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در خواب عطاری می کرد ، دلیل که مردم شکوه آن گویند ، اگر بیند که با عطار دوست و آشنا شد ، دلیل […]

مطهره

محمدبن سیرین گوید : اگر دید مطهره نو داشت ، دلیل منفعت است از سفر ، اگر کهن بیند تاویلش به خلاف این است . حضرت امام جعفر صادق فرماید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments