تعبیر خواب پیشنهادی

گلنار

محمدبن سیرین گوید : دیدن گلنار در خواب ، دلیل عروسی ومنفعت است . اگر بیند که گلنار از درخت بگسست ، دلیل که از عروس جدا شود یا از […]

خاله

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر دختری در خواب خالة خود را ببیند ، دلالت بر آن دارد که برای انجام عملی مورد سرزنش قرار می گیرد و این امر […]

وانت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : وانت ، زندگی شخصی و خصوصی شماست . اگر در خواب دیدید وانت می رانید و آسوده هستید و مشکلی برای شما وجود ندارد خوب […]

زنگله

محمدبن سیرین گوید : دیدن زنگله درخواب ، دلیل جنگ و خصومت است . اگر کسی بیند آشنایی زنگله به وی داد ، دلیل که با آن کس گفتگوی کند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x