عنقا

نوعی است از نواها چون چنگ . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند عنقا می زد ، دلیل که به باطل و سخن دروغ و محال رضا دهد . اگر بیند عنقا شکست یا ضایع شد ، دلیل که از دروغ توبه کند .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عنقا نیز یک مرغ افسانه ای و از کلمات مهجور زبان فارسی است . تعبیر عنقا تعبیر سیمرغ است که در حرف ـ س ـ آمده است و بیشتر نشان بلند پروازی و بلندی طبع و والائی است . چنانچه عنقا در خواب ببینید که در خانه شماست یا بر بام شما نشسته بسیار نیکو است و خواب شما می گوید شان و رفعت مقام می یابید و شاخص می شوید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

علایم راهنمائی و رانندگی

مولف گوید : علائم راهنمائی ورانندگی به منزله کسانی هستند که در زندگی اقدام به نصیحت و راهنمائی می کنند دیدن تابلوی راهنمائی زرد رنگ به منزله خطری است که […]

تعبیر خواب هندوانه
تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه منوچهر مطیعی تهرانی دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید . تعبیر […]

شفتالو

دیدن شفتالوی زرد ، دلیل است بر بیماری . اگر بیند که شفتالو به وقت از درخت جمع کرد ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . حضرت امام جعفر […]

جانماز
تعبیر خواب جانماز

تعبیر خواب جانماز منوچهر مطیعی تهرانی موقعی که ما از جا نماز استفاده می کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگترین و پر ارزش […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments