عینک

تعبیر خواب عینک

تعبیر خواب عینک منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود . این در صورتی است که عینکی نباشید ولی اگر عینکی باشید و هنگام راه رفتن عینک بزنید تعبیر شخصی ندارد . عینک مطالعه را فقط به وقت خواندن و نوشتن می زنند لذا مشمول عینک همیشگی نمی شود . اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده اید مشکلی برای شما پیش می آید و اگر ببینید که عینک شما شکسته است زبان می بینید و گرفتار سختی و تنگی می شوید . عینک مرد خیر و نیکوکاری است که دست شما را می گیرد و کارها را برای شما آسان می کند .

دیدن عینک در خواب گویای آن است که چنین کسی در زندگی شما نقش می گیرد . اگر ببینید که همسرتان عینک زده و او عینکی نباشد چیزی در شما اعجاب و ناراحتی او را برانگیخته که شهامت پرسیدن ندارد . اگر ببینید که عینک آفتابی زده اید رازی دارید که می کوشید پنهان نگه دارید . اگر ببینید که همسرتان عینک آفتابی زده او واقعیتی را از شما پنهان می کند . اگر ببینید که دیگری عنیک آفتابی زده سئوالی برایتان مطرح می شود.

اگر کسی که عینکی است به هر نحوی عینک نداشته باشد ودر دیدن دوچار مشکل شود دلیل که از راه هدایت باز مانده
استفاده از هر نوع عینک برای کسانی که عینکی نیستند در صورتی که موجب شود نور وارد شده بر چشم را کاهش یابد گرفتاری در گمراهی واگر موجب بهتر دیدن شود هدایت یافتگی

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب تخت

تعبیر خواب عینک آنلی بیتون

۱ـ دیدن عینک در خواب ، نشانه آن است که بیگانگان تغییراتی در زندگی و کار شما می دهند که باعث نگرانی شما خواهد شد .
۲ـ دیدن عینکی شکسته در خواب ، نشانه آن است که خود را سرگرم تفریحات نامشروع و ناپسند خواهید کرد.

تعبیر خواب شکستن و گم کردن عینک

اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده‌اید مشکلی برای شما پیش می‌آید و اگر ببینید که عینک شما شکسته است زبان می‌بینید و گرفتار سختی و تنگی می‌شوید.
دیدن گم شدن عینک و یا عینک شکسته در خواب نشانه عدم توانایی در قضاوت مشکلاتی که در اطراف شما رخ داده است.
دیدن عینکی شکسته در خواب، نشانه آن است که خود را سرگرم تفریحات نامشروع و ناپسند خواهید کرد.
0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

اردک سفید
تعبیر خواب اردک

یونگ، یکی از مشهورترین روانشناسان دنیا، تعبیر خواب اردکی که پرواز می‌کند را آزادی روحی معنی می‌کند. همچنین تعبیر دیدن خواب اردکی که شنا می‌کند اشاره به ضمیر ناخودآگاه شما […]

پستان

درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند ، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن ، جمله بر دختران کند . اگر بیند از پستانش شیر […]

خرابه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای […]

کرته

جامه ای است کوتاه و او را به فارسی پیراهن گویند پوشیدن آن در خواب دلیل قوت است . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کرته سفید نو پوشیده بود […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x