غربال

محمدبن سیرین گوید :
دیدن غربال به خواب ، دلیل بر خادمی بود تمیز . اگر بیند غربال نو داشت ، دلیل که او را خادم یا کنیزک پاکیزه حاصل شود . اگر بیند غربال از وی ضایع شد ، دلیل که خادم از وی جدا شود .
ابراهیم کرمانی گوید :
اگر درخواب بیند که غله به غربال پاک کرد یا غیر غله ، دلیل که کاری کند که مردم را از آن راحت بود و او مضرت رسد . اگر بیند که آن چه می کرد از آن او بود ، دلیل منفعت بود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن غربال به خواب ، بر سه وجه باشد .
اول : خادم .
دوم : یاری مهربان .
سوم : شاگردی بزرگ .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
معبران نوشته اند غربال خادم است ولی غربال در خواب های ما قدرت و تشخیص و تمیز ماست و قضاوتی که درباره نیکی ها و بدی ها می کنیم و بین زشت و زیبای اطرافیانمان فرق می گذاریم و به اتکا این تشخیص یکی را ارج می نهیم و آن دیگری را خفیف می داریم . اگر در خواب ببینیم که غربال داریم یا خریده ایم و بکار گرفته ایم ضرورت بکار گیری این قدرت در زندگی ما محسوس می شود . مواردی پیش می آید که مجبور میشویم درباره اطرافیان خویش داوری و حتی پیش داوری کنیم . یکی بد است و ما را می رنجاند یا از ناحیه او امنیت نداریم . کسی است که احتمالا آزارش به ما می رسد و این تشویشی است که در ما به وجود آمده است . غربال در رویای ما فرصت این تصفیه و تسویه و جداسازی را به ما می دهد یا با نمود خویش می گوید که مراقب اطرافیان خود باشیم . اگر غربالی نو و تمیز داشته باشیم حساسیت ما در ضمینه این تشخیص بیشتر است . چنانچه کهنه و فرسوده باشد خودمان آمادگی پذیرفتن بدی ها را داریم و خوبی ها را هم قدر نمی شناسیم و ناسپاسی می کنیم . اگر غربال در خواب ما کهنه و پاره و از هم گسیخته باشد ضمیر ما آگاهی میدهد که در وضع خویش تجدید نظر به عمل آوریم . با پذیرفتن این فرضیه که اشیا و افراد اطراف ما سمبول کیفیات و حالات روحی ما قرار می گیرند تعبیر می تواند به دقت موقعیت غربال را در رویای ما روشن کند .

تعبیر خواب پیشنهادی

پانسمان

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پانسمان در خواب ، نشانه‌ی رسیدن به ثروت است . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید پانسمان می شوید ، علامت آن است […]

گوارش

محمدبن سیرین گوید : دیدن گوارش درخواب ، چون شیرین است ، دلیل منفعت است و تلخ وترش ، دلیل غم و اندوه است و هر گوارش که درخاب بوی […]

دلالی کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند دلالی می کرد ، دلیل که مصلح و رهنمای خیر بود به کردار نیک . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دلالی کردن […]

گلف

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید مشغول بازی گلف یا تماشای این بازی هستید ، نشانة آن است که در کسب لذتی افراط می کنید . باختن در بازی […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x