تعبیر خواب پیشنهادی

توتیا

ابراهیم کرمانی گوید : توتیا در خواب دیدن ، مال است . اگر کسی توتیا در چشم کشید و مقصود از توتیا روشنائی چشم است ، دلیل که صلاح دین […]

چنگ

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ شنیدن نوای شیرین و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است که کاری که سودمند به نظر می رسید پایان غم انگیزی خواهد داشت […]

جامهء خواب

محمدبن سیرین گوید : جامه خواب دیدن ، به تاویل زن است . اگر بیند جامه خواب سفید و پاکیزه است ، دلیل که عیالش دیندار است و مستور . […]

باروت

لیلا برایت می‌گوید : اگر خواب ببینید که دست به باروت زده‌اید ، به این معنا است که کارهایی انجام می‌دهید که برایتان بسیار خطرناک است . دیدن باروت در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x