غم باد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غم باد یا فتق شکم چنین است که پوست شکم در نقطه ای بالا می رود و فشار روده به طرف بیرون برجستگی ایجاد می کند . این را غم باد می نامند . غم باد یا هر نوع آماس دیگری از این دست که به علت حادثه ای به وجود نیامده باشد تعبیر آماس را دارد و مال و نعمت و سور بهره تعبیر می شود . اگر در خواب ببینید که غم باد دارید و روی شکم شما برجستگی به وجود آمده و آماسیده از جانب همسرتان سودی عایدتان می گردد که به اندازه همان غم باد کم یا زیاد است . اگر غم باد بزرگ باشد سود بسیار است و اگر کوچک سود قلیل .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

زیره

محمدبن سیرین گوید : زیره به خواب ، به طعم ، چون ترش باشد و میل به شیرینی دارد ، دلیل بر خیر و منفعت کند و چون در زعفران […]

تایپ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تایپ تجسمی است از یک زن به استثنای زنان خانه و او زنی است پر غلغله و شلوغ که مدام حرف می زند چه شنونده […]

تعبیر خواب پیاز
تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز ابراهیم کرمانی پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت ، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است ، به جهد خود را […]

بند

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن بند در خواب بر چهار وجه است . اول : کفر . دوم : نفاق . سوم : بخل . چهارم : دست […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments