غم باد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غم باد یا فتق شکم چنین است که پوست شکم در نقطه ای بالا می رود و فشار روده به طرف بیرون برجستگی ایجاد می کند . این را غم باد می نامند . غم باد یا هر نوع آماس دیگری از این دست که به علت حادثه ای به وجود نیامده باشد تعبیر آماس را دارد و مال و نعمت و سور بهره تعبیر می شود . اگر در خواب ببینید که غم باد دارید و روی شکم شما برجستگی به وجود آمده و آماسیده از جانب همسرتان سودی عایدتان می گردد که به اندازه همان غم باد کم یا زیاد است . اگر غم باد بزرگ باشد سود بسیار است و اگر کوچک سود قلیل .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

عنبر

اگر بیند عنبر داشت ، دلیل که به قدر آن منفعت یابد . اگر بیند عنبر به کسی داد ، دلیل که راحتی به وی رساند . اگر دید عنبر […]

گوگرد

محمدبن سیرین گوید : دیدن گوگرد در خواب ، دلیل غم و اندوه است . آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است که شوخی […]

تصویر

آنلی بیتون می‌گوید : نگاه کردن به تصاویر در خواب ، بیانگر آن است که در دام انسان‌های حیله‌گر می‌افتید . نگاه کردن به تصاویر نقاشی شده در خواب ، […]

سوره المنافقون

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره منافقون می خواند ، دلیل کند که پنهان منافقی کند . ابراهیم کرمانی گوید : در دل هوای منافقون دارد . تعبیر خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments