غوره

اگر بیند که غوره می خورد به وقت خود ، دلیل که مال حاصل نماید به مشقت .
ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند غوره خورد ، دلیل که اندوهناک شود . اگر بیند غوره بفروخت و نخورد ، دلیل است هیچ اندوهی به وی نرسد . اگر غوره را در خواب به گوشت پخته بیند ، دلیل که هیچ اندوهی به وی نرسد و به تاویل بهتری است .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که غوره دارید یا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست یا جایی قرار گرفته که آنجا به شما تعلق دارد خواب شما می گوید کار مفیدی در دست اجرا دارید که ناتمام است یا زمان انجام آن فرا نرسیده یا توفیق اقدام و انجام نیافته اید . اگر در خواب ببینید که غوره می خورید غمین می شوید و این در صورتی است که ترشی غوره را بچشید و در خواب حس کنید . اگر غوره را بخورید و ترش نباشد از همان کار ناتمام که گفته شد سود می برید و بهره مند می گردید . اگر غوره را با علم به ترش بودن به کسی بدهید او را اندوهگین می کنید و اگر در عالم خواب ندانید ترش است یا آن را شیرین بیانگارید نیکی است که در حق او می کنید . ریختن غوره در غذا و وجود غوره در طعامی که می خورید هیچ تعبیر خاصی ندارد ولی اگر ترش باشد تعبیر خاص ترشی و چاشنی ها را پیدا می کند که در جای خود گفتیم .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

پدر خوانده

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ . اگر در خواب پدرخوانده‌ی خود را غمگین و ناراحت دیدید ، بیانگر آن است که دچار مشکلاتی می‌شوید اما اگر او را شاد و […]

دهل زدن

محمدبن سیرین گوید : دهل زدن به خواب ، کلام باطل و دروغ و کار روشن این جمله ، دلیل بر زننده دهل کند . اگر بیند با دهل نای […]

نیزه

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند با نیزه سلاح دیگر نداشت ، دلیل که او را فرزندی آید یا برادری . اگر بیند با نیزه سلاحهای دیگر داشت ، […]

زگیل

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید روی بدنتان زگیل زده است ، علامت آن است که به راحتی نمی توانید فشارهایی که محیط بر شما وارد می آورد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments