غوص

اگر در خواب بیند که به دریا غوص کرد و مروارید برآورد ، دلیل که به قدر آن علم و دانش حاصل نماید ، یا از مال سلطان چیزی به وی رسد . اگر بیند به دریا فرو رفت و هیچ برنیاورد ، دلیل است به علم آموختن مشغول شود و فایده نیابد . جابرمغربی گوید : اگر بیند که گوهری از دریا برآورد ، دلیل است عالم و دانا شود از پادشاه منفعت یابد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

چوپانی

محمدبن سیرین گوید : شبانی کردن در خواب از گوسفند و گاو خر و اشتر و مانند اینها ، هر یکی را تاویلی است ، شبانی اسب ، ولایت و […]

کک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر زنی در خواب صورت خود را پر از کک ببیند ، نشانة آن است که وقایعی نامطلوب شادمانی او را ضایع می کند . […]

پیامک

مولف گوید : دیدن پیامک در خواب نشانه خبر است : اگر نوشته پیامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بیماری می دهد .

ابراز علاقه
تعبیرخواب ابراز علاقه

تعبیر خواب ابراز علاقه در کتاب سرزمین رویاها تعبیر خواب ابراز علاق یک زن متشخص به شما : حقارت و شرمساری آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند کسی به او ابراز […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments