فال

محمدبن سیرین گوید :
اگر بیند فال می گرفت و فالش نیکو بود ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد . اگر فالش بد بود ، تاویلش به خلاف این است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است .
اول : ظفر یافتن وپیروزی بر دشمن .
دوم : به مراد رسیدن .
سوم : روایی وبرآورده شدن حاجت .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر در خواب ببینید که کسی دارد برای شما فال می گیرد به دوستی اعتماد می کنید که دروغ می گوید . فال گرفتن بیشتر بستگی می یابد به مطالبی که می شنوید . اگر کسی که فال می گیرد مطالب خوب بگوید خوب است و اگر بد بگوید بد است . اگر در خواب دیدید که قهوه خوردید و بعد با فنجان فال شما را گرفتند تعبیری که در آغاز گفته شد تشدید می گردد ، زیرا قهوه خودش تلخ کامی است . به زبان دیگر دروغی که از آن دوست می شنوید غم و اندوه برای شما می آورد . اگر دیدید دیگری فال می گیرد و شما نگاه می کنید شاهد یک کار زشت خواهید شد و شاید یک گناه . همین تعبیر است اگر ببینید دیگری برای دیگری فال می گیرد .
لوک اویتنهاو می گوید :
فال بین : زندگی توام با خوشبختی
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید کسی فال شما را می گیرد ، علامت آن است که برای انجام کاری دشوار تأمل می کنید ، باید با احتیاط دست به این کار بزنید .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند برایش فال می گیرند ، نشانة آن است که نمی تواند به موقعیت شغلی و اجتماعی یکی از خواستگاران خود پی ببرد .
۳ـ اگر خواب ببینید با فالگیری نامزد شده اید ، علامت آن است که اگر به خود متکی نباشید ، فقر شریک زندگی زناشویی شما می شود .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

سوره الزمر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره زمر می خواند ، دلیل که حق تعالی گناهش را عفو فرماید . ابراهیم کرمانی گوید : خاتمت کارش به سعادت بود . […]

بولینگ

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن بازی بولینگ در خواب ، بیانگر از دست دادن موقعیت‌های مناسب است . لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب ببینید که توپ بولینگ را […]

عذره

علامه مجلسی ( ره ) گوید : افتادن در عذره یا به آن آلوده شدن را به مالی رسیدن می داند ۰ ۰ vote Article Rating

صبر

محمدبن سیرین گوید : صبر درخواب ، دلیل بر عالمی بود که غرض از علم او مال است . اگر بیند که صبر داشت یا خورد ، دلیل با چنین […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x