فرجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرچه در خواب های ما سمبل شخص یا چیزی است که روزانه به آن احتیاج پیدا می کنیم و او کار یا خدمتی کوچک و کم اهمیت برای ما انجام می دهد مانند فروشنده بلیت اتوبوس ، یا واکسی محله ، یا متصدی پارکینگ که اتومبیل خود را در آنجا پارک می کنید و بالاخره خدمتکار خانه خودتان . فرچه ممکن نیست محور خواب قرار بگیرد ولی برای اینکه بدانید معرف چه چیز یا چه کسی است این مختصر نوشته شد . اگر فرچه ای در خواب دیدید باید رابطه آن را با عوامل دیگر تشکیل دهنده خواب بیابید و بعد در صدد تحلیل خواب خویش برآئید . فرچه در خواب های ما سمبل شخص یا چیزی است که روزانه به آن احتیاج پیدا می کنیم و او کار یا خدمتی کوچک و کم اهمیت برای ما انجام می دهد مانند فروشنده بلیت اتوبوس ، یا واکسی محله ، یا متصدی پارکینگ که اتومبیل خود را در آنجا پارک می کنید و بالاخره خدمتکار خانه خودتان . فرچه ممکن نیست محور خواب قرار بگیرد ولی برای اینکه بدانید معرف چه چیز یا چه کسی است این مختصر نوشته شد . اگر فرچه ای در خواب دیدید باید رابطه آن را با عوامل دیگر تشکیل دهنده خواب بیابید و بعد در صدد تحلیل خواب خویش برآئید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

آب جوش

لوک اویتنهاو می گوید : آب جوش : دعوا و دشمنی منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جوشاندن آب فتنه انگیزی است . سماور پر از آب جوش همسر بد خلق […]

کوشک

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در کوشکی رفت ، دلیل مال و خواسته است . خاصه آن کوشک را از خشت خام و گل ساخته بیند . اگر کوشک […]

ساختمان

لوک اویتنهاو می گوید : ساختمان نیمه ساز : روزهای شلوغ ساختمان در آتش : یک شادی که تشویش جای آنرا گرفته ساختمان مزین : خبرهای خوب آنلی بیتون می‌گوید […]

مورد

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مورد بر چهاروجه است . اول : مزدوران . دوم : فرزند صالح . سوم : مال فراوان . چهارم : منفعت . […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments