تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب فرش

فرش به معنی چیزی است که پهن می‌کنند و بر آن می‌نشینند حتی ممکن است آجر یا موزاییک یا سنگ را هم فرش کنند. برای دانستن تعبیر خواب فرش باید کیفیت فرشی که در خواب‌دیده‌اید را به یاد داشته باشید. فرش دستبافت، فرش کهنه و …

تعبیر خواب فرش حيثيت و آبرو و اعتبار بيننده خواب است. آبرویی در مقابل ديگران داريم يا اعتباری است که خودمان براي روز مبادا فراهم کرده‌ایم.  تعبیر دیدن فرش معني عام دارد و زيلو و قالي را هم شامل می‌شود حتي بوريا، حصير، موکت، و خيلي چيزهاي ديگر فرش هستند و کلا در رؤیاهای ما آبرو و اعتبارند ازنظر قضاوت ديگران.

ابن سیرین

تعبیر فرش، دین و ایمان مرد است.

 

تعبیر خواب فروختن فرش ازنظر ابن سیرین

اگر ببینی فرش را فروخته‌ای یا به کسی بخشیده‌ای، یعنی دچار خطر می‌شوی.

اگر ببینی فرشی برای تو پهن‌شده و متعلق به تو است، یعنی به‌اندازه آن عمر طولانی همراه با معاش و معیشت خوش به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی آن فرش را در جای ناشناسی پهن کرده‌اند و ندانستی که جای چه کسی است، یعنی حال‌وروز تو دگرگون‌شده و در غربت خواهی مرد.

 

تعبیر خواب فرش دانیال نبی

اگر در خواب قالی را سبز و پاکیزه بیند، دلیل بر جمعیت بود در دین و دنیا.

اگرفرش را در خانه دیگران بیند که پهن‌شده بود، دلیل است سفری نماید و از آن سفر منفعت بسیار حاصل کند.

اگر ببینی فرشی پهن کرده‌ای عمر طولانی است و هر چه فرش بزرگ‌تر باشد تعبیرش بهتر است.

 

تعبیر خواب فرش شستن

تعبیر خواب شستن فرش دستباف برای دختران نوجوان شانس بسیار زیاد در عشق است و عین همین رویا برای زنان باردار به تعبیر یک سفر بسیار خسته‌کننده در آینده است.

اگر کسی خواب ببیند در حال شستن فرش دستباف منزل خودش است تعبیر آن این است که آرزو یا حاجتی ارزشمند دارد که به‌زودی تمام بیابد و در آخر به مقصودش برسد، این حاجت می‌تواند معشوق ، ثروتمند شدن، شفای بیماری و … باشد.

تعبیر خواب فرش ‌فروش

تعبیر دیدن فرش‌فروشی که پول می‌گیرد، برخلاف شش حالت قبل است.

تعبیر خواب فرش قرمز

اگر ببینی فرش قرمز رنگ است، تعبیرش عشرت است

تعبیر خواب فرش خریدن

چند معبر گرفتن زن دوم و یا آشنا شدن با دختران جوان و تنها را تعبیر خواب خریدن فرش نو دانسته‌اند.

اگر کسی خواب ببیند به همراه خانواده برای خریدن فرش به بازار رفته است دلیل بر این است که در آینده‌ی نزدیک با زنی ملاقات خواهد کرد.

اگر دیدی فرش نو را برای اهل منزل خریده‌ای به معنی این است که یکی از دوستان قدیمی‌ات رخت دامادی بر تن می‌کند.

 

خواب یا جارو کردن فرش و تمیز کردن آن

تعبیر خواب جارو کردن یا گردگیری فرش، این است که شما تنها به احساسات، درخواست‌ها و نیازهای سطحی افراد خانواده یا کارمندان خود اهمیت می‌دهید. شما با این طرز فکر و رفتار کوته‌بینانه هیچ سودی به خود و یا دیگران نمی‌رسانید. بهتر است اطرافیان خود را بهتر درک کنید.

جارو کردن فرش

تعبیر خواب فرش سیاه یا زرد: اگر سیاه یا کبود باشد، تعبیرش غم و اندوه است و اگر زرد باشد، تعبیرش بیماری است.

تعبیر خواب فرش سفید: چنانچه سفید باشد، تعبیرش روزی حلال است.

تعبیر فرش سوخته در خواب: اگر ببینی فرش‌ تو سوخته است، یعنی رزق و روزی به روی تو بسته می‌شود و حال‌وروز تو بد خواهد شد.

تعبیر خواب فرش کهنه و پاره: اگر ببینی فرش کهنه و پاره است، یعنی زندگی بر تو سخت می‌گذرد.

اگر ببینی فرش تمیز و نو و بزرگی داری، یعنی نعمت و مال تو زیاد می‌شود، خصوصاً اینکه آن را پهن‌شده ببینی.

تعبیر خواب هدیه گرفتن فرش از مرده: اگر دیدی مرده‌ای به تو یک فرش هدیه می‌دهد به نشانه دردسر و یا شروع مشکلات و گرفتاری‌هاست.

دیدن قالی کهنه در خواب به معنی اختلاف درگیری بحث و مشاجره لفظی یا فیزیکی بین زن مرد و یا پسر و دختر است.

اگر قالی نو در خواب دیدی با زنی آشنا می‌شوی یا یک رابطه عاشقانه را شروع خواهی کرد.

تعبیر خواب جارو کردن یا گردگیری فرش، این است که شما تنها به احساسات، درخواست‌ها و نیازهای سطحی افراد خانواده یا کارمندان خود اهمیت می‌دهید. شما با این طرز فکر و رفتار کوته‌بینانه هیچ سودی به خود و یا دیگران نمی‌رسانید. بهتر است اطرافیان خود را بهتر درک کنید.

 

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معنی فرش با قالی فرق دارد . قالی را در جای خود نوشته ام . فرش به معنی چیزی است که می گسترانند و بر آن می نشینند حتی ممکن است آجر یا موزائیک یا سنگ را هم فرش کنند کما این که زیاد ( سنگ فرش ) و امثالهم را شنیده و دیده ایم . فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است . اعتباری است که نزد دیگران داریم یا تامینی است که خودمان برای روز مبادا فراهم آورده ایم . فرش معنی عام دارد و زیلو و قالی را نیز شامل می شود حتی بوریا ، حصیر ، موکت ، تایل و خیلی چیزهای دیگر فرش هستند و کلا در رویاهای ما آبرو و اعتبارند از نظر قضاوت دیگران و تامین است از دیدگاه خودمان . چنان چه در خواب ببینید اتاق های مفروش و گسترده و وسیعی دارید آبرو و حیثیت و اعتبار و شخصیت شما نزد افراد جامعه تامین است و خواب شما می گوید مردم درباره شما خوب قضاوت می کنند و احترام قائلند . ضمنا تامین مالی حاصل می کنید که خیالتان از جهت فردای احتمالی آسوده می شود . حال اگر دیدید که اتاق های خانه شما مفروش نیستند تعبیر کاملا خلاف آن است که گفته شد . اگر در خواب ببینید که جائی از اتاق یا خانه شما مفروش است و جائی زمین دیده می شود نشان آن است که موقعیتی متزلزل و ناپایدار دارید . اگر دیدید اتاق خود را با زیلو فرش کرده و روی زیلو یک قالی گران بها گسترده اید خواب شما می گوید چهره خویش را با سیلی سرخ نگه می دارید زیرا موقعیت شما خوب نیست ولی ظاهر را حفظ می کنید . اگر فرشی گران بها را با حصیر پوشانده باشید تعبیر خلاف آن است . خواب شما می گوید موقعیت خوبی دارید اما ظاهرتان طوری است که مردم اعتباری به شما نمی دهند . اگر در خواب ببینید فرشی را می فروشید به کسی که فرش را می خرد نیاز پیدا می کنید و اگر دیدید فرشی را می خرید سود می برید مخصوصا اگر فرش از پشم و خوش نقش و خوش رنگ باشد

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خانه آراستن به فرشهای نیکو زیادتی نعمت و دولت باشد

 

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که بساط پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود ، خاصه که گسترده بیند . اگر بیند بساط خویش بفروخت یا به کسی بخشید ، دلیل که در مال او نقصان شود . اگر بدید که بساط او بسوخت ، دلیل که روزی بر وی بسته گردد و حالش بد شود .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن بساط در خواب ، چون بزرگ و نو بود ، بر شش وجه بود .
اول : عز و جاه .
دوم : بزرگی و رفعت .
سوم : مرتبت .
چهارم : مال .
پنجم : عمر دراز .
ششم : ثنا به قدر بزرگی آن .
بدان که بساط فروش چون بها ستاند ، خلاف این است .

 

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

قبض روح

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن قبض روح از گناهان توبه باید کرد ودیدن او به رو حرکت بشکر بود

آرد

دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی رنج بدو رسد . حضرت دانیال گوید : اگر بیند که آرد چون برف از هوا می آید ، دلیل است […]

امر الهی

هانس کورت می‌گوید : خواندن یا شنیدن امر الهی در خواب ، بیانگر آن است که با وجود توصیه‌ی دوستان ، دوباره راه اشتباه را پیش می‌گیرید . اگر در […]

تعبیر خواب عنکبوت
تعبیر خواب عنکبوت

بسیاری از معبرین دیدن عنکبوت در خواب را دشمنی ضعیف و نادان تعبیر کرده‌اند. با این‌حال تعابیر مثبتی از دیدن عنکبوت در خواب وجود دارد. ابن سیرین: اگر در خواب […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments