فروختن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که مصحف بفروخت ، دلیل که مسلمانی پیش او خوار بود و بدان که هر چه در راه دین عزیز بود ، فروختن آن درخواب بداست . اگر بیند چیز بفروخت مثل غلام خود ، دلیل است بدنام شود . اگر بیند که زن خویش را بفروخت ، دلیل که حرمت و بزرگی او زایل گردد و زشت نام شود ، مگر بجز این زن که بفروخت او را زنی دیگر بود کارش به صلاح بازآید .
ابراهیم کرمانی گوید : هرچند که در دین عزیز بود ، فروختن آن به خواب در کار بد است و خریدن آن نیکو بود .
جابرمغربی گوید : اگر بیند که چیزی بفروخت ، دلیل است که آن چیز خوار و بی مقدار شود .
. لوک اویتنهاو می گوید :
فروختن : مشکلات
مؤلف گوید : فرختن هرچیزی در خواب معنی خوبی نمی تواند داشته باشد ومعنای این را می دهد که در آن مورد با مشکلات جدی برخورد خواهید نمود
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که چیزی را می‌فروشید ، بیانگر خوشی و شادی است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

سه قلو

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن بچه های سه قلو در خواب ، علامت آن است که در کارهایی پیروز می شوید که هراس شکست خوردن در آنها وجود دارد […]

استقلال

آنلی بیتون می‌گوید : استقلال داشتن در خواب ، بدین معنا است که اطرافیان با شما رفتار مناسبی ندارند ، داشتن استقلال مالی در خواب ، به معنای آن است […]

تقویم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تقویم یا گاه نامه در خواب حکم سرنوشت و تقدیر است . تقویم اعمال نیک و بد ماست که پیش روی ما در خواب شکل […]

دکتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن دکتر در خواب زاییده و حشت از بیماری هاست در بیداری ما ، دیدن دکتر در خواب واکنش ترسی است که از بیماری داریم […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments