فروختن

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که مصحف بفروخت ، دلیل که مسلمانی پیش او خوار بود و بدان که هر چه در راه دین عزیز بود ، فروختن آن درخواب بداست . اگر بیند چیز بفروخت مثل غلام خود ، دلیل است بدنام شود . اگر بیند که زن خویش را بفروخت ، دلیل که حرمت و بزرگی او زایل گردد و زشت نام شود ، مگر بجز این زن که بفروخت او را زنی دیگر بود کارش به صلاح بازآید .
ابراهیم کرمانی گوید : هرچند که در دین عزیز بود ، فروختن آن به خواب در کار بد است و خریدن آن نیکو بود .
جابرمغربی گوید : اگر بیند که چیزی بفروخت ، دلیل است که آن چیز خوار و بی مقدار شود .
. لوک اویتنهاو می گوید :
فروختن : مشکلات
مؤلف گوید : فرختن هرچیزی در خواب معنی خوبی نمی تواند داشته باشد ومعنای این را می دهد که در آن مورد با مشکلات جدی برخورد خواهید نمود
لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که چیزی را می‌فروشید ، بیانگر خوشی و شادی است .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

آسیاب کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک دستگاه آسیاب : پول فراوان قهوه آسیاب می کنید : غم و دردسر در خانه فلفل آسیاب می کنید : بیماری و غم […]

سوره الاعراف

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره اعراف می خواند ، دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه اش محمود بود . ابراهیم کرمانی گوید : سوره […]

تعبیر خواب ذرت
تعبیر خواب ذرت

تعبیر خواب ذرت آنلی بیتون ۱ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفریح و موفقیت در زندگی است . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال گرد آوری دانه […]

رباب

محمدبن سیرین گوید : رباب در خواب دیدن ، دلیل بر لهو باطل و سخن دروغ است . اگر بیند که رباب همی زد ، دلیل که به سخن باطل […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x