فضله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می نامندو تعبیر این دو در خواب متفاوت است . چنان چه در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن برنج هستیم و فضله موش در آن می بینیم خواب ما می گوید زنی به ما زیان می رساند . اما فضله گنجشک لطمه ای است که از دروغ گوئی و وراجی و هرزه درائی دیگران وارد می شود . اگر در خواب ببینیم گنجشکی بر لباس ما فضله کرده دروغ گوئی دیگران به آبروی ما لطمه می زند . اگر فضله به کلاه باشد به شخصیت بیننده خواب آسیب وارد می آید و اگر بر میوه و غذا بود به مال و دارائی .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب افتخار
تعبیر خواب افتخار

تعبیر خواب افتخار آنلی بیتون اگر خواب دیدید که به خاطر چیزی افتخار می‌کنید ، به این معنا است که در زندگی به آسایش و رفاه می‌رسید .

آب میوه

لیلا برایت می‌گوید : آب میوه نشان‌دهنده‌ی غرایز روحی و روانی و هیجانات و علایق شما می‌باشد و آب میوه گرفتن ، بیانگر فریب خوشی‌های ظاهر را خوردن می‌باشد که […]

طلق

اگر درخواب بیند که طلق بسیار داشت ، دلیل که به حیله از سفر مال حاصل کند . جابرمغربی گوید : اگر بیند طلق خورد ، دلیل که مال به […]

بی حسی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب حس کنید که تمام اعضای بدنتان بی‌حس شده است ، به این معنا است که احتمالا دچار بیماری می‌شوید . درکتاب سرزمین رویاها […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x