فقاع

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب بیند فقاع می خورد ، دلیل که از خادمی راحت یابد . اگر بیند فقاع به کسی داد ، دلیل که مال خود به وی دهد . جابرمغربی گوید : خوردن فقاع در خواب ، دلیل بر خدمت نمودن مردی سفله است . اگر بیند فقاع شیرین خورد ، دلیل است از آن سفله منفعت یابد . اگر فقاع ترش بود ، دلیل که از وی مضرت یابد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن فقاع در خواب بر چهار وجه است . اول : منفعت . دوم : بوسه . سوم : خدمت کردن . چهارم : مردی سفله .

تعبیر خواب پیشنهادی

جایزه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن جوایزی که به دیگران باید اعطا شود ، نشانة آن است که در اثر کوششهای آشنایان ثروتی به شما خواهد رسید . ۲ـ جایزه […]

عورت

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند که عورت او ظاهر شد ، چنانکه مردم می دیدند ، دلیل که راز او فاش شود . اگر بیند عورت […]

ترشیها

محمدبن سیرین گوید : ترشی ها خوردن در خواب ، اندیشه و غم است . خاصه میوه های ترش . اگر بیند کسی چیزی ترش به وی داد ، که […]

کاسه

محمد بن سیرین گوید : دیدن کاسه چوبین به خواب ، چون خوردنی در وی است ، دلیل که از سفر روزی حلال یابد . اگر کاسه را تهی بیند […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments