تعبیر خواب پیشنهادی

سوره المؤمنون

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره مومنون می خواند ، دلیل که با مومنان در بهشت شود . ابراهیم کرمانی گوید : فضل و درجات یابد . حضرت […]

جوان شدن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد ، دلیل که فرومایه شود . اگر جوان مجهول را بیند ، دلیل که […]

خریدن و فروختن

محمدبن سیرین گوید : خرید و فروش کردن درخواب بد است . اگر بیند کسی او را بفروخت ، دلیل که کارش شوریده شود . ابراهیم کرمانی گوید : خرید […]

مژگان

محمدبن سیرین گوید : دیدن مژگان چشم درخواب ، دلیل بر نگاه داشتن دین است . اگر مژگان او ریخت ، دلیل بر فساد دین است . اگر دید مژگان […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments