تعبیر خواب قبرستان

تعبیر خواب قبرستان

تعبیر خواب قبرستان آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید ، دلالت بر آن دارد که اخبار سلامت کسی را می شنوید که بکلی از زنده ماندنش قطع امید کرده بودید ، و مالک زمینهایی که دیگران اشتباها آنها را اشغال کرده بودند ، خواهید شد.
۲ـ دیدن قبرستانی متروک و پر از بوته های خار ، دلالت بر آن دارد که عمر طولانی خواهید کرد و مرگ تمام عزیزان خود را خواهید دید ، فردی بیگانه از شما مراقبت خواهد کرد.
۳ـ اگر افراد جوان خواب ببینند از خیابانهای قبرستانی که سکوت مرگبار فضایش را احاطه کرده است ، عبور می کند ، دلالت بر آن دارد که با محبت و عشق دوستان خود مواجه می شوند.
۴ـ اگر عروسی خواب ببیند هنگام ازدواج از قبرستانی می گذرد ، نشانة آن است که در اثر تصادف شوهر خود را از دست می دهد.
۵ـ اگر مادری خواب ببیند گلهای تازه به قبرستان می برد ، دلالت بر آن دارد که آرزومند پایداری خانوادة خود و سلامت آنها است.
۶ـ اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می شود ، دلالت بر آن دارد که لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد.
۷ـ اگر اشخاص مسن خواب قبرستان ببینند ، دلالت بر آن دارد که به سفری خواهند رفت که برایشان آرامش و آسودگی به ارمغان می آورد.
۸ـ اگر خواب ببینید کودکان در قبرستان گل می چینند و به دنبال پروانه ها می دوند ، دلالت بر آن دارد که هیچ عزیزی را از دست نمی دهید و عزادار نمی شوید.

تعبیر خواب رفتن به قبرستان

ابراهیم کرمانی معتقد است اگر ببینی برای زیارت اهل قبور به قبرستان رفته‌ای، یـعـنـی به زندانی‌ها دلداری می‌دهی.
جابر مغربی: اگر ببینی به قبرستان می‌روی، یـعـنـی فقیر می‌شوی.
حضرت دانیال هم می گوید اگر ببینی در بین قبرستان هستی، یـعـنـی با افراد جاهل مسافرت می‌کنی.

تعبیر خواب پیشنهادی

بار انداز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بارانداز محوطه ای است از بندر که آنجا بارها را از کشتی به خشکی می آورند و از همان نقطه بار کامیون ها یا قطار […]

هدهد

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی هدهد را درخواب بیند ، دلیل بر مردی بزرگ با خیر است . اگر بیند هدهد بااو سخن گفت از چیزهای جهان آگاه شود […]

تعبیر خواب روباه
تعبیر خواب روباه

تعبیر خواب روباه ابن سیرین روباه درخواب مردی مکار ، غدار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او . اگر بیند که با روباه […]

جواز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : به طور کلی دیدن جواز در خواب نیکو است ولی باید دید برای چه اخذ گردیده یا به چه منظور داده شده . جواز در […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments