قدم زدن

لوک اویتنهاو می گوید :
کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته است
پیام خواب کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته است : آن است که بیننده خواب باید صبر و تحمل داشته باشد . او باید قبل از انجام برنامه هایش باید صبر کند زیرا فکرهایش و احساساتش آنقدر مه آلود است که ضمیر ناخودآگاهش مایل است تا این بخار از بین برود
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید بهتر است چون این کامروایی شما را باز می گوید

تعبیر خواب پیشنهادی

عسس

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند عسسان می گشت و عسسان مردم مصلح بودند ، دلیل منفعت ، اگر مفسد بودند ، مضرت است

برنز

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر دختری در خواب مجسمه ای از برنز ببیند ، نشانة آن است که در ازدواج با فرد مورد نظر خود با شکست روبرو خواهد […]

کمان آسمان

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که کمان زرد بود ، دلیل است مردم آن دیار بیمار شوند . اگر سبز بود ، دلیل بر فراخی نعمت است . اگر […]

تعبیر خواب آجان
تعبیر خواب آجان

دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید . پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments