تعبیر خواب پیشنهادی

بی رحمی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب با شما با بی‌رحمی رفتار کردند ، بیانگر آن است که در کارتان با مشکل روبه‌رو می‌شوید . اگر در خواب فردی را […]

مقبره

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن مقبره در خواب ، دلالت بر بیماری یا مرگ دارد . شاید یکی از دوستان شما با مشکلی مواجه شود . ۲ـ اگر خواب […]

توتیا

ابراهیم کرمانی گوید : توتیا در خواب دیدن ، مال است . اگر کسی توتیا در چشم کشید و مقصود از توتیا روشنائی چشم است ، دلیل که صلاح دین […]

تعبیر خواب چکمه
تعبیر خواب چکمه

تعبیر خواب چکمه منوچهر مطیعی تهرانی برخی از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که می تواند شوهرش را در زندگی به پیروزی های بزرگ […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments