تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب قرآن

تعبیر خواب قرآن اغلب دلیل بشارتی است از جانب خداوند . مگر اینکه بببیند آیه عذاب می خواند که تعبیرش خشم  خشم پروردگار بوده و بایستی طلب مغفرت کند.

تعبیر خواب قرآن ابراهیم کرمانی

اگر نیمه ای از قرآن بخواند ، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد . اگر بیند حافظ قرآن شد ، دلیل که علم و امانت نگه دارد . اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید ، دلیل که دینش قوی شود.

 

تعبیر خواب قرآن جابر مغربی

در صورتی که ختم قرآن کند ، تعبیرش حاجت روایی است.

چنانچه با صدای بلند قرآن می خواند، دلیل که کارش بلند شود .اگر بییند یک چهارم قرآن را خواند، دلیل که از غم رها شود .

اگر کسی که در بیداری قادر به خواندن قران نیست خواب خواندن قرآن را ببیند یعنی به پایان عمرش نردیک می شود.

 

تعبیر خواب قرآن خواندن امام جعفر صادق

قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است .
اول : سلامتی یافتن از آفتها .
دوم : توانگری وثروتمندی .
سوم : مراد دل و کام یافتن ( کام یابی و به مراد دل رسیدن ) .
چهارم : پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را ( نهی از منکر ) .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب فرش

تعبیر خواب قرآن منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن قرآن در خواب به ویژه  قرآن خواندن  مبارک است. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند . این از ابن سیرین است و او از معبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است.

تعبیر خواب خواندن قرآن

 

تعبیر خواب قرآن یوسف نبی

 

دیدن قرآن  در خواب ایمنی از آفات باشد

تعبیر خواب پیشنهادی

پنجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است . اگر در خواب ببینید که پنجه در […]

تزریق واکسن

لیلا برایت می‌گوید : تزریق واکسن ، نشانه‌ی آن است که از ستم ظالمان نسبت به افراد ضعیف ناراحت شده و سعی دارید تا از آنان حمایت کنید .

روغن بادام

یوسف نبی علیه السلام گوید : روغن بادام وپسته میراث به وی رسد

سرخک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به بیماری سرخک مبتلا شده اید ، علامت ان است که افکار اضطراب آور با کار و زندگی شما تداخل پیدا خواهد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments