قفا

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سیلی بر قفای او زدند ، چنانکه آماس کرد ، از آن کس منفعت یابد . اگر بر قفای خود موی بسیار بیند ، دلیل است وام دار گردد . اگر بیند که موی از قفای خود بسترد ، دلیل است که وامش گذارده گردد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب بیند او را سیلی بر قفا زدند ، چنانکه خون روان شد ، دلیل است که با کسی خصومت کند و زیان یابد . جابرمغربی گوید : اگر دید که رویش به قفا گشته بود ، دلیل که منافق بود .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

حد زدن

محمدبن سیرین گوید : حد زدن در خواب ، دلیل بر فراهم کردن کار زنان کند . اگر بیند که او را حد می زند ، تاویلش به خلاف این […]

استراحت

اچ میلر می‌گوید : اگر در خواب خود را مشغول استراحت دیدید ، نشانگر سعادت و خوشبختی است . به این مطلب رای دهید

باقلا

محمد بن سیرین گوید : دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن ، اگر پخته باشد یا خام ، دلیل بر غم کند و حکم […]

قوری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قوری در خواب های ما زن یا مردی است حسابگر و دقیق که قدر مال خودش را می داند و پول را حفظ می نماید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments