قلب

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر در خواب احساس کنید قلبتان درد می کند و به سختی نفس می کشید ، نشانة آن است که در حرفة خود به دردسر دچار خواهید شد ، اگر نتوانید از پس دردسر برآیید ، زیان خواهید کرد .
۲ـ دیدن قلب خود در خواب ، علامت از دست دادن انرژی و ابتلا به بیماری است .
۳ـ دیدن قلب یک جانور در خواب ، نشانة آن است که دشمنان خود را شکست می دهید و مورد احترام همگان قرار می گیرید .
۴ـ اگر خواب ببینید قلب جوجه ای را می خورید ، علامت آن است که افکار غریب شما باعث می شود برای انجام کاری از طرحهای پیچیده و سخت استفاده کنید .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

عمود

محمدبن سیرین گوید : دیدن عمود به خواب ، دلیل بر مردی بود راست و درست و بعضی گویند ، دلیل است بر سخنی سخت . اگر بیند عمود بر […]

نت موسیقی

لیلا برایت می‌گوید : نوشتن نت موسیقی ، بیانگر همنشینی با دوستان ناباب است . به این مطلب رای دهید

ساخت و ساز

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که محل خرابی را آباد می کرد ، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دین می باشد […]

تهدید

لیلا برایت می‌گوید : اگر در خواب کسی شما را تهدید کند ، به این معنی است که احتمالا دچار بیماری می‌شوید . به این مطلب رای دهید

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments