قلعه

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید درون قلعه ای هستید ، دلالت بر آن دارد که آنقدر ثروت به دست می آورید که بتوانید زندگی دلخواه داشته باشید . دوست دارید جهانگرد شوید و از دیدن فرهنگها و ملتهای دیگر لذت ببرید .
۲ـ اگر در خواب قلعه ای قدیمی که پیچک دیوارهایش را پوشانده است ، ببینید ، علامت آن است که با خیالپردازی مرتکب عملی غیرمنطقی می شوید ، باید مراقب باشید که پیشنهاد ازدواج به کسی نکنید .
۳ـ اگر خواب ببینید از قلعه ای خارج می شوید ، حاکی از آن است که ثروت شما به باد می رود و عزیزی را از دست می دهید .

تعبیر خواب پیشنهادی

ته چین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن ته چین در خواب بر خلاف دیدن ته دیگ است . ته چین مائده و نعمت است مخصوصا اگر با گوشت مرغ همراه باشد […]

تعبیر خواب سوره الجن

تعبیر خواب سوره الجن محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که سوره الجن می خواند ، دلیل کند که از دیو و پری ترسد . تعبیر خواب شب حضرت امام […]

تعبیر خواب رستوران
تعبیر خواب رستوران

تعبیر خواب رستوران لوک اویتنهاو رستوران : سرگرمی پرخرج تعبیر خواب رستوران  از معبرین غربی دیدن رستوران در خواب به شما هشدار می‌دهد. این هشدار به این معناست که مراقب […]

تغذیه حیوانات

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید که به حیوانات غذا می‌دهید ، نشانه‌ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌گردد .

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x