قلعه

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید درون قلعه ای هستید ، دلالت بر آن دارد که آنقدر ثروت به دست می آورید که بتوانید زندگی دلخواه داشته باشید . دوست دارید جهانگرد شوید و از دیدن فرهنگها و ملتهای دیگر لذت ببرید .
۲ـ اگر در خواب قلعه ای قدیمی که پیچک دیوارهایش را پوشانده است ، ببینید ، علامت آن است که با خیالپردازی مرتکب عملی غیرمنطقی می شوید ، باید مراقب باشید که پیشنهاد ازدواج به کسی نکنید .
۳ـ اگر خواب ببینید از قلعه ای خارج می شوید ، حاکی از آن است که ثروت شما به باد می رود و عزیزی را از دست می دهید .

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب زلزله
تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله ابن سیرین اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید ، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین […]

ایوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن ایوان نوساز و با شکوه میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنید که آن ایوان […]

باز دید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما از کسی یا جایی بازدید می کنید : درعملی کردن نقشه هایتان با مانع روبرو خواهید شد . به دیدن بستگان می روید […]

عنبر

اگر بیند عنبر داشت ، دلیل که به قدر آن منفعت یابد . اگر بیند عنبر به کسی داد ، دلیل که راحتی به وی رساند . اگر دید عنبر […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of