قنات

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است بخصوص اگر آب داشته و آب آن روشن و زلال و به ظاهر مفرح باشد . در چنین حالتی رویای شما نوید می دهد که خیر و برکت خواهید یافت و روزی شما حلال و فراخ خواهد بود و به شادکامی زندگی خواهید کرد . اگر در خواب قنات خشک باشد به عسرت و تنگدستی گرفتار می آئید و اگر آب آن قنات که در خواب می بینید کدر و تاریک و گل آلود باشد معاش شما نه حلال خواهد بود و نه کام بخش .

تعبیر خواب پیشنهادی

سرود

محمدبن سیرین گوید : سرود گفتن درخواب ، سخن باطل بود . اگر بیند که سرود می گفت ، دلیل است که سخن باطل گوید و بدو غم و اندوه […]

عبور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن عبور در خواب مشروط است زیرا هیچ گاه عمل عبور راسا محور خواب قرار نمی گیرد و نمی تواند هم باشد . اگر در […]

طنبور

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در خنه طنبور می زد ، دلیل که خبر مصیبت شنود . اگر بیند طنبور بشکست ، دلیل که توبه کند . اگر بیماری […]

نگهبان

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن نگهبان در خواب ، علامت آن است که زندگی شما به راحتی اداره می شود . و همواره مدافعان مهربانی پشتیبان شما خواهند بود . […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of