تعبیر خواب پیشنهادی

گوارش

محمدبن سیرین گوید : دیدن گوارش درخواب ، چون شیرین است ، دلیل منفعت است و تلخ وترش ، دلیل غم و اندوه است و هر گوارش که درخاب بوی […]

اشراف

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید که با طبقه‌ای اشراف همنشین شده‌اید ، بدین معنا است که به مسائلی بیهوده ، علاقه نشان می‌دهید و اگر زنی چنین […]

جهنم

لوک اویتنهاو می گوید : جهنم : ضرر زیاد ، خسارت وارد جهنم شدن : شخصی گفته های شما را تکذیب خواهد کرد خود را از جهنم رهانیدن : نجاتی […]

تعبیر خواب سوره الرحمن

تعبیر خواب سوره الرحمن محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره رحمن می خواند ، دلیل است از سخنهای دروغ اجتناب نماید . ابراهیم کرمانی گوید : سیرت نیک و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments