تعبیر خواب پیشنهادی

ضیاع

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند در زمین و ملک خود تخم بکشت یا درخت می نشاند ، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود . اگر بیند ضیاع او […]

گور خر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند گورخری به وی فرا رسیده ، دلیل که غنیمتی به وی رسد . اگر بیند بر گورخر نشسته بود و آن مطیع او بود […]

انواع توت

لیلا برایت می‌گوید : دیدن توت‌های نارس و کال در خواب ، بیانگر غم و ضرر مالی است . اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن توت هستید ، به […]

خود دیدن

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن خود را بلندی جاه و حرمت او زیاد شود

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of