قهوه خانه

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن یا رفتن به قهوه خانه در خواب ، علامت آن است که با دشمنان خود رابطة دوستانه ای برقرار می کنید ، ممکن است زن مکاری برای غارت ثروت شما توطئه بچیند .

تعبیر خواب پیشنهادی

کمر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند کمری بر میان بسته بود ، دلیل است به قدر و قیمت کمر مال یابد و نیز ، دلیل است پشت و پناه او از فرزندان است . اگر بیند کمر مرصع بر میان بسته بود ، دلیل است به قدر و قیمت آن کمر مال یابد و نیز […]

شیر خشک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شیرخشت در خواب روزی حلال است و ضمنا یار همراه و موافق . اگر زنی شیرخشت ببیند که می خورد صاحب دختر می شود . اگر زنی این خواب را ببیند که نازا است و تا آن روز فرزند نیاورده صاحب فرزند می شود . اگر مردی ببیند که شیرخشت […]

قصر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می آورد . وقتی در خواب قصری با شکوه ببینید نشان آن است که آرزوئی بزرگ در شما به وجود می آید یا در مقابل چیز یا شخص یا حادثه ای خویشتن […]

اخلاق

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن افراد مؤدب و درستکار در خواب ، دلالت بر موفقیت در انجام کارها را دارد . اگر در خواب فرد بی‌ادب و بداخلاقی را دیدید ، نشانه‌ی آن است که با موانع دشواری روبه‌رو می‌شوید . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما بد اخلاق هستید : گرفتاری وناکامی شما […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of