قهوه

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ نوشیدن قهوه در خواب ، نشانة پذیرفتن برنامة ازدواج شما از طرف دیگران است . اگر متأهل باشید ، نشانة آن است که در دعواهای مکرری که به آن مبتلا شده اید ، توفیقی صورت نمی گیرد .
۲ـ اگر خواب ببینید قهوه خرید و فروش می کنید ، علامت آن است که در شغل خود زیان می کنید .
۳ـ اگر دختری خواب ببیند خرید و فروش قهوه می کند ، نشانة آن است که اگر مراقب اعمالش نباشد رسوای عام و خاص می گردد .
۴ـ درست کردن قهوه در خواب ، برای دختران به این تعبیر است که از روی خوش اقبالی با کسی ازدواج می کنند ، و از شر بدی خلاص می شوند .
۵ـ دیدن مزرعه قهوه در خواب ، علامت آن است که فقر و بدبختی سرانجام به سعادت منجر می شود .
۶ـ جوشیدن قهوه در خواب ، نشانة توجه شرارت بیگانگان به شماست .
۷ـ دیدن قهوه ای که هنوز دم نکشیده ، در خواب ، علامت دشمنان پنهانی است که با گستاخی در صدد نابودی شما هستند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب سوره ابراهیم

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره ابراهیم می خواند ، دلیل که مادام به خیر و طاعت مشغول شود . ابراهیم کرمانی گوید : دنیای او نیکو باشد . […]

واکسن

آنلی بیتون می‌گوید : واکسن زدن در خواب ، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری داشته باشید تا دچار مشکلات نشوید . اگر خواب ببینید کسی […]

کلکسیون

لوک اویتنهاو می گوید : کلکسیون حشرات : ناراحتی گیاهان : شادی سنگهای معدنی : اتفاق ناخوشایند به این مطلب رای دهید

غلام

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که غلام کسی شده بود ، دلیل است که از کاری سخت رنجور شود . جابر مغربی گوید : که دیدن غلام به خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments