تعبیر خواب پیشنهادی

صورتهایی که ابرار و کاهنان و خوابیده‌ها و نابیناها می‌بینند وجود خارجی ندارند

چون این را دانستی گوئیم: صورتها که ابرار و کاهنان و خوابیده‌ها و نابیناها بینند در خارج وجود ندارند، زیرا اگر داشتند باید هر کسی حس سالمی دارد آنها را […]

صدا

لوک اویتنهاو می گوید : صدا کردن کسی را صدا کردن : خبر کسی شما را صدا کند : خود خوری کردن صدای ریزش آب : خوشبختی بزرگ ۰ ۰ […]

برق انداختن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب ببینید که چیزی را با واکس برق می اندازید : ظاهر نقشه های شما هیچکس را گول نمی زد . کف اطاقها را […]

تاب دادن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را ، دلیل که به سفر شود و سفرش به قدر درازی و کوتاهی رسن یا […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x