تعبیر خواب پیشنهادی

آهنگ و رقص

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید . ۲ـ اگر خواب […]

جرقه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن جرقه در خواب خوب است مشروط بر اینکه تند و شدید نباشد . یک وقت هست که در خواب می بینید از دور یا […]

دیوانگی

محمدبن سیرین گوید : دیوانگی در خواب ، مال حرام است بر قدر دیوانگی وی ، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد . […]

غارت

اگر در خواب بیند مال را غارت کردند ، دلیل که به سبب مال غم خورد . جابرمغربی گوید : اگر بیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند ، […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x