تعبیر خواب لاک پشت

تعبیر خواب لاک پشت

تعبیر خواب لاک پشت دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فایده به مردم رسد.

تعبیر خواب لاک پشت ابن سیرین

اگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد ، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد . اگر بیند گوشت لاک پشت خورد ، دلیل است به قدر آن علم آموزد.

 

تعبیر خواب لاک پشت امام جعفر صادق

دیدن لاک پشت در خواب برسه وجه است . اول : مردی عالم . دوم : مردی زاهد . سوم : مردی صناع .

 

تعبیر خواب لاک پشت منوچهر مطیعی تهرانی

لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال . پر حوصله و بسیار موقر و سنگین ، صبور و آرام که پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد . اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست ، مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کند نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید . ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می کند و این دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما می رساند . همین طور ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیر قرار بگیردکه همین دعوت را بکندو شما را پند بدهد و راهنمائی کند . اگر در خواب ببینید بر لاک پشتی نشسته اید به یک سفر دور می روید یا در دریا مسافرت خواهید کرد که این سفر شما بسیار طولانی خواهد بود . اگر در خواب ببینید گوشت لاک پشت می خورید عمرتان طولانی خواهد بود یا میراثی به شما می رسد که صاحب آن پول و ثروت در دیاری بعید می زیسته و اکنون هم آن مرده ریگ در فاصله ای دور قرار دارد.

 

تعبیر خواب لاک پشت لوک اویتنهاو

لاک پشت : شادیهای پنهان

آنلی بیتون  درباره لاک پست می‌گوید:

۱ـ دیدن لاک پشت در خواب ، علامت آن است که واقعه ای باعث می گردد شرایط کار شما بهبود یابد .
۲ـ خوردن سوپ لاک پشت در خواب ، علامت آن است که از اتحادی مصالحه آمیز خرسند خواهید شد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب تمساح
0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

صورت

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که صورت او به صورت دیگر مبدل شد ، دلیل چنان بود که دیده باشد . اگر دید که به صورت خود بازگشت ، […]

تعبیر خواب افراط
تعبیر خواب افراط

تعبیر خواب افراط هانس کورت اگر خواب دیدید که در لذت‌های جسمانی افراط می‌کنید ، نشانه‌ی بیماری یا ضرر مالی است اگر دختری چنین خوابی ببیند ، بدین معنا است […]

روی

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد ۰ ۰ vote Article Rating

تعبیر خواب خارپشت
تعبیر خواب خارپشت

تعبیر خواب خارپشت ابن سیرین خارپشت درخواب ، دشمنی است زشت دیدار و بدخوی . اگر بیند خارپشت را بکشت ، دلیل که دشمنی را قهر کند . اگر بیند […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x