تعبیر خواب لحاف

تعبیر خواب لحاف

تعبیر خواب لحاف از ابن سیرین

تعبیر خواب لحاف زن است . اگر بیند لحاف نو بخرید ، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد یا زن بخواهد . اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه بود .

تعبیر خواب لحاف جابرمغربی

اگر دید لحافی سبز داشت ، دلیل است زنی دیندار بخواهد . اگر سفید بود آن زن توانگر و پارسا است . اگر سرخ بیند زن او مطرب دوست است . اگر سیاه بیند زن او عالمه است و زرد زن بیمار گونه بود . اگر ملون بیند ، زن او فرینبده است.

 

تعبیر  لحاف از امام جعفر  صادق

دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است .
اول : زن عالمه .
دوم : کنیزک دوشیزه .
سوم : عزو جاه و مقام .

 

تعبیر دیدن لحاف منوچهر مطیعی تهرانی

معبران کهن نوشته اند لحاف زن است . لحاف در موقع خواب و استراحت به ما آرامش می بخشد و زیر آن احساس امنیت و راحتی می کنیم ، آن ها این آرامش را با آرامشی که زن به مرد می دهد مقایسه و تشبیه کرده اند . همین طور لحاف برای زن نیز شوهر است زیرا او را در بر می گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می بخشد . لحاف نشان دهنده رابطه ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد . اگر ببینید لحاف کهنه ای دارید زنی بد نصیب شما می شود و چنان چه زن دارید روابط شما با همسرتان خراب می شود . اگر در خواب ببینید لحافی از اطلس و دیبا دارید رابطه شما با همسرتان در حد عالی بهبود می یابد و خوب می شود . اگدر خواب ببینید لحافتان کثیف است همسرتان بیمار می شود و اگر لحاف سوراخ و پاره باشد که غیر قابل استفاده به نظر برسد از همسر خود جدا می شوید . اگر مردی در خواب ببیند لحاف پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و لحاف نوئی خریده از زن خود جدا می شود و همسر دیگری اختیار می کند . همین تعبیر هست برای زن که نشان می دهد از شوهر جدا می شود و به همسری دیگری در می آید.

 

تعبیر خواب لحاف آنلی بیتون

۱ـ دیدن لحاف در خواب ، نشانة قدم نهادن به محیطهای دلپذیر و لبریز از آسایش است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که رفتار سنجیده و عاقلانه اش او را نزد مردی مقبول جلوه خواهد داد ، تا آنجا که او را به همسری خود برخواهد گزید .
۲ـ دیدن لحافهای تمیز و سوراخ سوراخ در خواب ، نشانة یافتن همسری باارزش است .
۳ـ دیدن لحافهای کثیف در خواب ، علامت آن است که با دیگران رفتار پسندیده ای نخواهید داشت ، و برای یافتن همسری مطلوب شکست خواهید خورد.

مطلب پیشنهادی  تعبیرخواب گدا

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب طلاق
تعبیر خواب طلاق

تعبیر خواب طلاق از ابن سیرین اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود ، دلیل شرف و بزرگی بود . اگر او را زنی […]

تعبیر خواب هزارپا
تعبیر خواب هزارپا

تعبیر خواب هزارپا  نماد سماجت و جان سختی است. مشکل و موضوعی در محل کار یا زندگی خصوصی که شما را سخت درگیر کرده است. وظایف فراوان، مسئولیت‌های سنگین که […]

دلقک

لوک اویتنهاو می گوید : دلقک : از شما سوء استفاده خواهد شد آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر در خواب دلقکی شما را فریب بدهد ، نشانة آن است […]

فقیه

محمدبن سیرین گوید : اگر جاهلی در خواب بیند که فقیه و فاضل شد ، دلیل که به بلائی مبتلا شود . اگر بیننده عالم بود ، دلیل شرف و […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x