لعل

محمدبن سیرین گوید :
دیدن لعل درخواب . دلیل بر زنی است صاحب جمال . اگر در خواب بیند لعلی داشت ، دلیل است زنی بزرگ بخواهد یا کنیزک صاحب جمال بخرد و نیز گفته اند ، دلیل که دختری آورد .
جابرمغربی گوید :
اگر بیند لعل بسیار داشت ، دلیل است به قدر آن مال یابد . اگر بیند آشنائی پاره لعل به وی داد ، دلیل که از خویشان زنی توانگر بخواهد .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن لعل درخواب چهار وجه است .
اول : زن .
دوم : کنیزک .
سوم : نعمت .
چهارم : دختر .

تعبیر خواب پیشنهادی

کارت تبریک

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید برای کسی کارت تبریک می فرستید ، علامت آن است که فرصتی را برای ثروتمند شدن از دست خواهید داد . ۲ـ […]

خواهر زاده

آنلی بیتون می‌گوید : اگر زنی خواب خواهر زاده خود را ببیند ، نشانة آن است که در آیندة نزدیک امتحانات غیر منتظره ای از او خواهد شد .

سوره الغاشیه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره غاشیه می خواند ، دلیل که از هول قیامت ترسد و توبه کند و از آن ترس ایمن گردد . تعبیر خواب قرآن […]

افکار پلید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : افکار و ارواح دور سر شما می چرخند : در کارهایتان بسیار دقت کنید که فریب نخورید . افکار پلید را از خود دور […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x