لقمه

محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی بیند که لقمه شیرین در دهان نهاد . دلیل که سخنی خوش گوید . اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است .
جابرمغربی گوید :
اگر بیند لقمه گرم دردهان نهاد ، دلیل که در بلائی افتد . اگر لقمه دردهان خوش بود ، تاویلش به خلاف این است .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن لقمه درخواب سه وجه است .
اول : بوسه دادن ،
دوم : سخن لطیف و دلپسند ،
سوم : منفعت .

تعبیر خواب پیشنهادی

پیانو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : پیانو در خواب نشان جاه طلبی و تفاخر بیننده خواب است به خصوص اگر پیانو کوک نباشد و صدایی ناخوشایند از آن شنیده شود . […]

دزد دریایی

مولف گوید : دیدن دزدان دریائی که به کشتی شما حمله می کنند وطلاها و جواهرات شما را می دزدند و شما را می کشند . اگر چه در بیداری […]

کار آموز

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید به عنوان کارآموز در جایی استخدام شده اید ، نشانة آن است که می کوشید میان دوستان و رقبای خود به مقام و […]

چوب زیر بغل

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با کمک چوب زیر بغل راه می روید علامت آن است که وضعیت مالی شما متزلزل خواهد شد . ۲ـ اگر خواب […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x