تعبیر خواب پیشنهادی

آرامش

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما درآرامش هستید : بدبختی در کمین است . شمااز دیگران میخواهید که آرام باشند : بسیار خشمگین خواهید شد . اشخاصی که در […]

عاج

محمدبن سیرین گوید : دیدن عاج در خواب ، دلیل مال بود از پادشاه . اگر در خواب بیند که عاج داشت ، دلیل است از پادشاه منفعت بیند . […]

سنتور

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن سنتور در خواب ، نشنة آن است که برترین آرزوهای شما با اندیشه هایی عمیق و با ارزش به دست می آید . ۲ـ […]

قالب

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب بیند که قالب کفش یا قالب موزه داشت ، دلیل که خادمی حاصل کند . اگر بیند قالب از وی ضایع شد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments