لواشک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر زنی در خواب ببیند لواشک می خورد پس از یک دوره غم و اندوه صاحب فرزند می شود . اگر مرد در خواب ببیند لواشک می خورد گرفتار غم و رنج می گردد بخصوص اگر ترشی آن را حس کند . دیدن و خوردن لواشک به خاطر ترشی آن در خواب خوب نیست و غم و رنج تعبیر می شود فقط برای زنان جوان مبشر آوردن فرزند است .

تعبیر خواب پیشنهادی

رود

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانة آن است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرحهای پنهانی دشمنان . ۲ـ […]

صمغ

محمدبن سیرین گوید : اگر دید که صمغ داشت و خورد ، دلیل است که از مال هزینه کند . اگر بیند که صمغ بسیار داشت و به کسی داد […]

پانسیون

آنلی بیتون می‌گوید : مشاهده‌ی پانسیون در خواب ، بیانگر تغییر محل زندگیتان است .

عنقا

نوعی است از نواها چون چنگ . محمدبن سیرین گوید : اگر بیند عنقا می زد ، دلیل که به باطل و سخن دروغ و محال رضا دهد . اگر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments