لوبیا

محمدبن سیرین گوید : دیدن لوبیا درخواب خام و پخته وقت و بی وقت ، دلیل غم بود و در دیدن آن خیری نباشد .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لوبیا یکماده غذائی است که در بسیاری از کشورها به جای نان و بدل نان مصرف می شود زیرا مواد مغذی فراوان دارد . معبران سنتی ، لوبیا را خوب ندانسته اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خواب تعبیر خوشی ندارد لیکن معبران غربی آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته اند چون بدل نان قرار می گیرد و جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می کند . ابن سیرین خوردن لوبیا را غمو رنج دانسته و معبران دیگر نیز تقریبا همین عقیده را دارند .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن لوبیا در خواب ، نشانة نگرانی زیاد و بیماری فرزندان است ، بخصوص وقتی ببینید که لوبیاها در حال رشدند .
۲ـ دیدن دانه های خشک لوبیا در خواب ، نشانة نومیدی زیاد در زندگی است . باید بیشتر مراقب خود باشید تا به بیماری واگیردار مبتلا نشوید .
۳ـ خوردن لوبیا در خواب ، خبر از بدبختی یا بیماری دوستی عزیز می دهد .

تعبیر خواب پیشنهادی

پیکان

در خواب دیدن ، مردی بزرگ و خطر بسیار است . اگر بیند که پیکان تیز یافت یا کسی به وی بخشید ، دلیل بر درستی کار که بدو رسد […]

دعوا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دعوا اگر به صورت جدال باشد در حرف ـ ج ـ کلمه جدال آمده است ولی اگر دعوا منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و […]

تور لباس عروس

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تور لباس عروس در خواب ، نشانة آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانوادة […]

پیغام رساندن

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید برای کسی پیغام می برید ، علامت آن است که معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x