لوح محفوظ

محمدبن سیرین گوید : دیدن لوح محفوظ در خواب ، دلیل علم و حکمت است . جابرمغربی گوید : اگر بیند به قلم چیزها بر لوح محفوظ نوشت ، دلیل که کارش نیکو شود . اگر دید نام او در آنجا نوشته است ، دلیل که اجلش نزدیک بود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لوح که طفلان بر آن چیزی نویسند و خوانند در خواب شش وجه است . اول : زیادتی مال . دوم : پسر . سوم : علم . چهارم : هدایت . پنجم : فرمانروایی . ششم : حکمت .

تعبیر خواب پیشنهادی

الهام

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب احساس کنید چیزی خوشایند به شما الهام می‌شود ، بیانگر پیروزی در مقابل مشکلات زندگی است .

جارختی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جارختی یا جا لباسی و یا چوب لباسی وسیله ای است آشنا که در همه خانه ها هست و ما علی الرسم لباس خویش را […]

تعبیر خواب آهنگر
تعبیر خواب آهنگر

تعبیر خواب آهنگر یوسف نبی دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد تعبیر خواب آهنگر آنلی بیتون دیدن آهنگر در خواب ، علامت آن است که در آینده‌ای نزدیک مسؤولیت‌های بسیار […]

پابندانی کردن

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب دید که کسی را پابندانی کرد ، دلیل که در کار آن کس مقیم و پایدار است و از او جدا نگردد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments