تعبیر خواب پیشنهادی

وداع

آنلی بیتون می‌گوید : اگر خواب ببینید با شادمانی از مردم خدا حافظی می کنید ، نشانةآن است که در جشنهای دسته جمعی شرکت خواهید کرد . و از دیدار […]

کرسی

محمدبن سیرین گوید : دیدن کرسی به خواب علم است . ابراهیم کرمانی گوید : دیدن کرسی به خواب ، دلیل احاطت و قدرت حق تعالی است . جابرمغربی گوید […]

نیازمند

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب احساس می کنید فردی نیازمندید ، نشانة آن است که دست به معامله ای احمقانه خواهید زد . و از حال دوستانی که […]

درویشی

محمدبن سیرین گوید : درویشی درخواب بهتر از توانگری است ، خاصه در راه دین و صلاح و عاقبت . اگر بیند که درویش شده است ، دلیل کند بر […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments