تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب سوره الرحمن

تعبیر خواب سوره الرحمن محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره رحمن می خواند ، دلیل است از سخنهای دروغ اجتناب نماید . ابراهیم کرمانی گوید : سیرت نیک و […]

لاستیک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لاستیک غیر از ( تایر ) اتومبیل است . البته تایر را هم از لاستیک درست می کنند اما لاستیک در اینجا به معنی جنس […]

تعبیر خواب ناخن
تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن ابراهیم کرمانی تعبیر خواب ناخن توانایی و به دست آورثروتمند شدن  است. اگر فرد ببیند ناخن‌های تمیری دارد، یـعـنـی متمول می‌شود ولی اگر سیاه و کبود باشند، […]

آمریکای شمالی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما خود را درآمریکای شمالی می بینید : در یک فاجعه گرفتار خواهید شد . شما به امریکای شمالی میروید : نتیجه های ناچیز […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments