ماشین آتش نشانی

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن ماشین آتش نشانی در خواب ، نشانة آن است که نگرانی ها و شرایط غیرعادی به خوشی و سعادت می انجامد .
۲ـ دیدن ماشین از کارافتاده آتش نشانی در خواب ، علامت آن است که تصادف و خسارتی فراوان در انتظار شماست .
۳ـ اگر فرد جوانی خواب ببیند سوار ماشین آتش نشانی شده است ، علامت آن است که به کارهایی ناپسند دست خواهد زد که درشأن او نیست .

تعبیر خواب پیشنهادی

دهل زدن

محمدبن سیرین گوید : دهل زدن به خواب ، کلام باطل و دروغ و کار روشن این جمله ، دلیل بر زننده دهل کند . اگر بیند با دهل نای […]

فر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه خود فر نو و تازه دارید بسیار خوب است . اگر زن ندارید با زنی کاردان و مدیر […]

شرارهء آتش

محمدبن سیرین گوید : شراره آتش در خواب ، سخن بد باشد که به وی رسد . اگر به قیاس شراره آتش در وی می افتاد ، دلیل که جنگ […]

جمجمه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند می زنند ، نشانة آن است که میان اعضای خانوادة شما اختلاف و مشاجره بوجود خواهد آمد […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x