ماهیگیر

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن صیادان ماهی در خواب ، علامت آن است که به سعادت و کامیابی دست می یابید که تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید .
اگر خواب ببینید در حین ماهیگیری ماهی صید کرده اید ، تعبیر آن نتایج خوبی است که در زندگی بدست خواهید آورد و اگر بر عکس در خواب موفق به صید ماهی نشوید ، در آینده اتفاقهای ناگواری برایتان رخ خواهد داد .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

خاله

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر دختری در خواب خالة خود را ببیند ، دلالت بر آن دارد که برای انجام عملی مورد سرزنش قرار می گیرد و این امر […]

شرارهء آتش

محمدبن سیرین گوید : شراره آتش در خواب ، سخن بد باشد که به وی رسد . اگر به قیاس شراره آتش در وی می افتاد ، دلیل که جنگ […]

بانک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن ترین مشاغل شناخته شده است […]

خواب کلید
تعبیر خواب کلید

تعبیر خواب کلید ابن سیرین دیدن کلید ، دلیل بر مردی بود گشاینده کارها و ظفر یافتن بر دشمن . اگر بیند که کلید بسیار داشت ، دلیل است که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments