ماکارونی

آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ اگر خواب ببینید ماکارونی می خورید ، علامت آن است که ضررهایی جزیی خواهید کرد . دیدن مقدار زیادی ماکارونی در خواب ، نشانة آن است که با صرفه جویی پولی پس انداز خواهید کرد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که غریبه ای وارد زندگیش خواهد شد .

تعبیر خواب پیشنهادی

گندم

محمدبن سیرین گوید : که دیدن گندم, دلیل بر روزی حلال است که به رنج به دست آید . اگردید گندم پخته می خورد ، دلیل که غمگین شود . […]

رفو کردن

محمدبن سیرین گوید : رفوکردن جامه و چیزهای دیگر ، دلیل بر جنگ و خصومت کند . اگر بیند جامه خویش یا جامه اهل یا دستاری یا مقنعه را رفو […]

فقیر

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن فقیری پیر در خواب ، علامت مدیریت نادرست و از دست دادن دارایی است . و خبرهایی که شما را رسوا خواهد کرد . […]

ارتش

لیلا برایت می‌گوید : دیدن ارتش در خواب ، نشانه‌ی نگرانی شما می‌باشد . برای زن‌ها علاقه داشتن به روابط جنسی است . ارتش در حال جنگ ، بیانگر ثروت […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments