مبتلا شدن

اگر دید مبتلا شده بود . دلیل که در کارها فرو ماند . اگر مبتلائی درخواب بیند درست شده بود ، دلیل گشایش بود . اگر دید مبتلائی مادرزاد بود ، دلیل که از معصیت توبه کند . اگر دید مبتلائی به زانو می رفت ، دلیل که تنگ روزی شود . اگر دید کسی را مبتلا کرده ، دلیل است که مضرت به کسی رساند .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

قبا

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند قبای نو پوشیده از کرباس ، دلیل که از غم برهد . اگر بیند قبائی از حریر پوشیده بود ، دلیل که ازبزرگی […]

عبادت

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند که حق تعالی را عبادت کرد ، دلیل خیر صواب جهت آخرت کند . اگر غیرخدا را سجده کرد ، تاویل به خلاف این […]

سوره الکهف

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره کهف می خواند ، دلیل که از همه آفت ها و بلاها ایمن شود و در راه دین یگانه و مخلص بود . […]

شبدر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شبد ر گیاهی است با سه برگ چلیپائی که دیدنش در خواب نیکو است . اگر در خواب ببینیم که در خانه خویش شبدر کاشته […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments