مجسمه

لوک اویتنهاو می گوید :
مجسمه : آینده ای شیرین
محمد بن سیرین گوید :
تندیس ها که سایه آن بر زمین افتد ، چون به خواب بیند غم و اندوه است ، خاصه که به گونه سیاه بیند و آن چه در دیوار نگاشته بیند .
حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن تندیس ها درخواب بر سه وجه است .
اول : غم و اندوه .
دوم : نقصان قدر و جاه .
سوم : بی امانتی در کارها .
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
معبران کهن سنتی که در تعابیر خویش به نقش زن در زندگی مرد زیاد تکیه می کرده اند ، مجسمه یا تندیس را نیز زن دانسته اند اما از نظر کلی در علم خواب هر عزیز و محبوبی ، اعم از جاندار و بی جان ، انسان یا حیوان ، می تواند در خواب ما به شکل تندیس ظاهر شود . همه چیزها یا اشخاصی که دوستشان داریم و در زندگی ما جائی خاص خویش دارند خواسته یا ناخواسته در خواب ها تندیس می شوند . پس تندیس تنها زن نیست . چنانچه در خواب ببینیم تندیسی را می شکنیم یا به زمین می افکنیم ( به نیت خرد کردن و از بین بردن ) و یا چهره اش را با رنگ می پوشانیم که شناخته نشود باز تعبیر همان است و تندیس در علم خواب به جای کسی یا چیزی قرار می گیرد که از آن نفرت داریم . ابن سیرین می گوید اگر دیدید مجسمه ای دارید یا خریدید زن می گیرد و یا کنیزکی می خرید و اگر دیدید مجسمه شما افتاد و شکست زن را طلاق می دهید یا می میرید و یا کنیزک را می فروشید . این درست می تواند باشد اما با نحوه زندگی امروز ما تطبیق نمی یابد . تندیس خواست بالای ما است که زیاد به آن توجه داریم حال اگر دیدیم مجسمه ای را خودمان می شکنیم مبارزه با تمایلات نفسانی است و اگر دیدیم مجسمه ای که داریم شکسته ، شکست و زیان عاطفی است . داشتن چندین تندیس تحیر و سرگردانی در میان هوس ها و تمایلات بی شمار است و گویای هوسبازی ما است . از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند که تندیس در خواب یا غم و اندوه است یا نقصان در قدر و جاه است و یا بی امانتی در کارها تندیس در خواب غرور و نخوت و خود بینی و انحراف از طریق راست نیز هست بخصوص اگر مجسمه خودمان را در خواب ببینیم یا احساس کنیم که آن مجسمه ما است ابن سیرین نوشته تندیس در خواب غم و اندوه است بخصوص اگر سایه آن بر زمین افتاده باشد و دیدن چندین تندیس کفر و الحاد است .
آنلی بیتون می‌گوید :
۱ـ دیدن مجسمه در خواب ، نشانة توفیق اندک در امور عشقی است .
۲ـ اگر خواب ببینید در جایی از خانه مجسمه ای می گذارید ، علامت آن است که ارادة شما سست می شود و به آسانی در آستانة گمراهی قرار می گیرید . زنان بعد از دیدن چنین خوابی باید بیشتر مراقب آبروی خود باشند . اگر مجسمه ها در خواب بد هیبت به نظر برسند ، علامت آن است که در خانوادة خود با مشکلی مواجه خواهید شد .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

فرزند

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند او را دختری آید ، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد . اگر بیند او را پسری آمد ، دلیل است […]

نیکی کردن

محمدبن سیرین گوید : نیکی کردن درخواب ، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند با مردی نیکی کرد و […]

دوغ

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در حال نوشیدن دوغ هستید ، دلالت بر آن دارد که در پی کسب لذت مادی تأسف خواهید خورد و یک بی […]

زاغ

محمدبن سیرین گوید : زاغ درخواب ، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی است در کارها . اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل است که […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x